Náš tím

Za našimi poradenskými riešeniami stoja interné poradenské tímy, ktoré sú aktívne v rámci globálnych partnerstiev a networkov a zároveň sú súčasťou poradenských platforiem Jenewein Group pôsobiacich v regióne strednej Európy (SK – CZ – AT). Pri svojej práci stavajú na poznaní a rešpektovaní lokálnych a globálnych súvislostí. Vďaka previazaniu s vlastným analytickým inštitútom EPPP a inovatívnym networkom špičkových odborníkov z iných oblastí (BIN) dokážeme uspokojiť požiadavky klientov bez ohľadu na to, kde pôsobia, a doručiť komplexné, efektívne a inovatívne riešenia. Podporu poradenským tímom poskytuje Back Office, ktorý zároveň zabezpečuje bezproblémové fungovanie skupiny a projektový manažment pri organizácii rôznych typov podujatí a ďalších aktivít. Vďaka zvládnutiu procesov v príslušnej kompetencii, viacsmernej komunikácii a premyslenej koordinácii umožňuje jednotlivým poradenským tímom plne sa sústrediť na hľadanie a poskytovanie riešení klientom.Tomáš Bereta

Partner

V spoločnosti Fipra Slovakia pôsobí od roku 2012, v súčasnosti na pozícii Partner. Primárne je zodpovedný za legislatívny monitoring a vypracúvanie správ a prípravu analýz legislatívnych a regulačných opatrení v relevantných oblastiach.

Získal titul M.A. v odbore Politické vedy na Viedenskej univerzite v Rakúsku a magisterský titul v odbore Medzinárodné vzťahy a diplomacia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2010 úspešne absolvoval študentský výmenný pobyt na Freie Universität Berlin v Nemecku so zameraním na problematiku súčasných politík EÚ. Počas štúdia si znalosti obohatil aktívnou participáciou vo viacerých medzinárodných programoch zameraných na rozvoj osobnosti, ktoré organizovali uznávané inštitúcie ako napríklad Acton Institute, Federalist Society, The Fund for American Studies a European Academy.

Pred príchodom do Fipra Slovakia mal možnosť pracovať ako asistent Stáleho zastúpenia SR pri OBSE. Počas pôsobenia na pozícii asistent poslanca Nemeckého spolkového snemu v Berlíne získal bohaté skúsenosti v oblasti prijímania legislatívnych a regulačných opatrení. V rokoch 2012 a 2013 úspešne absolvoval odbornú stáž v renomovanej americkej lobingovej spoločnosti Cassidy & Associates vo Washingtone v USA.

Späť na zoznam

Dávid Bielik

Account Executive

V spoločnosti Fipra Slovakia pôsobí od roku 2015 na pozícii Account Executive. Primárne sa venuje legislatívnemu monitoringu národných a európskych regulačných iniciatív v relevantných oblastiach. Je zodpovedný aj za vypracovanie rešerší a tematických správ pre klientov z rôznych sektorov.

Je absolventom Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a holandskej Aeres University of Applied Sciences. Počas štúdia sa prioritne venoval témam fungovania potravinového dodávateľského reťazca z pohľadu vnútorného trhu EÚ a problematike zdravia a ochrany európskeho spotrebiteľa.

Absolvoval viacero stáží, počas ktorých mal možnosť prepojiť teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami, čo mu pomohlo dotvoriť jeho odbornú profiláciu. Pôsobil v Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli, regionálnej kancelárii člena Európskeho parlamentu v Bratislave a Európskej komisii na Generálnom riaditeľstve pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP.

Späť na zoznam

Jana Hyžová

Media & Public Relations

Zastrešuje oblasť Media & Public Relations a súčasťou skupiny Jenewein Group je od roku 1999.

Primárnou oblasťou jej činnosti je tvorba mediálnych výstupov a odborných článkov. Aktívne spolupracuje s médiami a pomáha vytvárať priestor na prezentáciu odborných tém v súlade s potrebami skupiny Jenewein Group, spoločností v jej portfóliu a poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP). Spolupracuje pri tvorbe a realizácii komunikačnej stratégie a marketingového plánu. Obsahovo napĺňa a aktualizuje webové stránky a koordinuje komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí. Okrem toho ako Project Manager participuje na príprave a organizovaní firemných podujatí a projektovom riadení tímov zložených špeciálne na jednotlivé projekty, ktoré Jenewein Group realizuje v partnerstve s rôznymi externými subjektmi na domácej i európskej úrovni. Aj v tejto oblasti zabezpečuje mediálne výstupy a ďalšie reklamné a marketingové aktivity. Aktívne sa zapája aj do činností súvisiacich s oblasťou Corporate Social Responsibility, predovšetkým iniciatívy Firmy deťom. ĎAKUJEME! vytvorenej na podporu behu pre Linku detskej istoty.

Je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave. Niekoľko rokov pracovala ako redaktorka a externá spolupracovníčka viacerých vydavateľstiev a agentúr pôsobiacich v oblasti Media & Public Relations.

Späť na zoznam

Filip Krekáč

Graphic Designer

V skupine Jenewein Group pôsobí od roku 2013, v súčasnosti na pozícii Graphic Designer.

Filip sa aktívne podieľa na kreovaní primárne vizuálneho, ale aj textového obsahu digitálnej prezentácie celej skupiny. Je súčasťou tímu, ktorého úlohou je spravovanie sociálnych sietí. Jeho parketou je tvorba grafického obsahu, prínosom je však aj pri koordinácii digitálnych a obchodných kampaní, interaktívnej marketingovej komunikácii, online marketingu a e-commerce. Okrem toho vyhľadáva a pripravuje informácie a podklady nevyhnutné pre úspešnú, rýchlu a efektívnu tvorbu strategických a pozičných dokumentov. Do obsahu jednotlivých postupov a metodológií vnáša nový pohľad podporený znalosťami a zručnosťami získanými v oblasti kreatívneho priemyslu. Manažuje projekty, ktoré využívajú multimediálne technológie. Jeho silnou stránkou je sledovanie trendov vizuálnej kultúry a jej inovácia, manažment tvorivých tímov, vyhodnocovanie výkonnosti vytvoreného obsahu a sledovanie spätnej väzby.

Vďaka silnej osobnej motivácii plynúcej z pracovných i zo súkromných hodnôt spolupracuje s Ligou za duševné zdravie SR. Aktívne sa podieľal na tvorbe inovatívnych projektov zameraných na funkčnosť a dostupnosť systému prevencie a starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. Toto spojenie neskôr vyústilo do niekoľkomesačného akreditovaného peer consulting výcviku a praxe v klinike duševného zdravia Calma v Bratislave. Súčasne absolvoval Základný kurz pre peer konzultantov v starostlivosti o duševné zdravie a získal certifikát Centra pre rozvoj starostlivosti o duševné zdravie, z. s., v Prahe.

Je absolventom Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde na Fakulte masmédií úspešne vyštudoval odbor Masmediálna a marketingová komunikácia. Počas vysokoškolského štúdia pre skupinu Jenewein Group a poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pracoval ako Back Office Assistant, Content Specialist a Social Media Designer.

Späť na zoznam

Martin Krekáč

Chairman & Founding Partner

Martin Krekáč je chairmanom a zakladajúcim partnerom poradenskej skupiny Jenewein Group. V roku 1990 sa mu podarilo vybudovať silné medzinárodné zázemie na poskytovanie služieb so zameraním na Management Consulting. Už v tom čase položil základy súčasnej česko-slovenskej prémiovej skupiny so silnou väzbou na Rakúsko a s globálnym dosahom, ktorá pomáha organizáciám a jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategických vízií a zlepšovaní výkonnosti vďaka úzkemu prepojeniu komplexných poradenských služieb (one-stop-shop consultancy) strategického líderstva, manažmentu a verejných politík. Od jej založenia postupne a systematicky rozšíril portfólio poskytovaných expertných poradenských služieb aj prostredníctvom založenia špecializovaných spoločností, ktoré sa stali súčasťou globálnych partnerstiev a networkov.

Zameriava sa na strategické poradenské služby a počas viac ako tridsiatich rokov pomohol vyhodnotiť a vymenovať stovky CEO a členov predstavenstiev a dodal viacero úspešných riešení plánovania CEO nástupníctva. Má rozsiahle odborné znalosti v oblasti Strategic Leadership, Executive Search & Public Affairs. V súčasnosti riadi posilňovanie poradenského portfólia skupiny a vytváranie synergických riešení medzi jednotlivými spoločnosťami, poradenskými platformami a ich tímami, ktoré sú integrovanou súčasťou Jenewein Group. Spravuje strategický rozvoj vzťahov vo verejnom sektore a v regulovaných hospodárskych odvetviach a napomáha vytváraniu efektívnych partnerstiev a transferu poznatkov medzi súkromným a verejným sektorom. Svoje dlhoročné skúsenosti a ojedinelé know-how rád odovzdáva významným spoločnostiam a organizáciám a medzi jeho typických klientov patria najväčšie osobnosti slovenského a českého biznisu, zakladatelia a majitelia rodinných spoločností, Family Offices, privátni investori, akcionári a top manažéri, ale aj profesionálni športovci a umelci. Je vyhľadávaným osobným poradcom v strategických otázkach a uznávaným odborníkom na personálne politiky a rodinné podnikanie.

Martin Krekáč je aj zakladateľom a prezidentom poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli, členom viacerých správnych rád a združení, klubov a organizácií doma a v zahraničí, ako aj členom poradných orgánov slovenského parlamentu a vlády. V rokoch 2005 až 2013 bol prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) a v rokoch 2006 až 2010 členom – radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) v Bruseli. Za rok 2016 bol nominovaný na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Hospodárstvo. Má za sebou niekoľko desiatok odborných vystúpení a rozsiahlu publikačnú činnosť doma a v zahraničí.

Späť na zoznamE-mail

Šimon Krekáč

Research Assistant

V skupine Jenewein Group pracuje od roku 2020, v súčasnosti v spoločnosti Jenewein Executive ako rešeršný asistent. Primárnou náplňou jeho práce je podpora chairmana skupiny a vyhľadávanie a spracúvanie potrebných údajov, kontaktov a podkladov pre služby v oblasti Executive Search a Background Checks.

Vďaka nasadeniu a prenosu rodinnej skúsenosti je výraznou posilou predovšetkým pri identifikácii možných rizík a potenciálnych hrozieb pri strategických rozhodnutiach klientov. Konzultantské tímy využívajú jeho asistenciu napríklad pri overovaní informácií z médií, skúmaní kredibility, reputácie či konfliktu záujmov a celkového pozadia kandidáta v rôznych registroch.

Spolupracuje aj na projektoch v oblasti rodinného podnikania, takže zároveň je súčasťou riešení zabezpečujúcich odbornú poradenskú pomoc majiteľom firiem a ich rodinám.

Späť na zoznam

Rastislav Madunický

Senior Special Advisor

Jeho profesijná kariéra sa začala v roku 1992 po absolvovaní Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline v oblasti marketingu. Pôsobil v spoločnosti Slovenská pošta ako riaditeľ marketingu a vo finančnej skupine J&T Finance Group ako marketingový manažér. Venoval sa riadeniu marketingových a predajných aktivít, prieskumov trhu, spracovaniu marketingových plánov, tvorbe marketingových informačných systémov a propagačných aktivít. Pripravoval a realizoval tréningové programy v oblasti marketingu.

V roku 1998 sa začal venovať poradenstvu v oblasti ľudského kapitálu v globálnej spoločnosti zameriavajúcej sa na organizačné poradenstvo, kde pôsobil ako senior konzultant. Zaoberal sa prieskumami odmeňovania a tvorbou systémov odmeňovania, zavádzaním systémov riadenia výkonnosti a rozvojom ľudských zdrojov na základe spôsobilostí. Pripravoval a realizoval tréningové programy v oblasti rozvoja manažérskych zručností s cieľom zvyšovania výkonnosti tímov.

Je efektívnym partnerom našich klientov, ktorým pomáha tvoriť politiky a štruktúry odmeňovania a systemizácie pracovných pozícií, implementuje systémy riadenia výkonnosti, venuje sa rozvoju manažérov, realizuje prieskumy spokojnosti a efektívnosti organizácií. Prácu s klientmi realizuje formou projektov, tréningov, e-learningu, workshopov alebo koučingu. Vystupoval na niekoľkých konferenciách a je autorom článkov vo viacerých odborných publikáciách v oblasti odmeňovania, riadenia výkonnosti a rozvoja manažérov.

Späť na zoznam

Dušan Opálený

Technical & IT Manager

Pôsobí v skupine Jenewein Group na pozícii Technical & IT Manager. Jej súčasťou sa stal v roku 1997.

Oblasť informačných technológií je jednou z hlavných oblastí jeho zodpovedností a kompetencií od samého začiatku pôsobenia v spoločnosti. Prioritne ide o nákup, servis a údržbu výpočtovej techniky (softvér a hardvér), správu počítačovej a mobilnej siete, zabezpečenie internetového vybavenia, správu webových stránok a komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí pre skupinu Jenewein Group, spoločnosti v jej portfóliu a poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP). V rámci viacročnej praxe získal bohaté skúsenosti aj v oblastiach ako marketing, reklama, firemná filantropia a Facility Management. Okrem toho ako Project Manager participuje na príprave a organizovaní firemných podujatí a na koordinácii a projektovom riadení tímov zložených špeciálne na jednotlivé projekty, ktoré Jenewein Group realizuje v partnerstve s rôznymi externými subjektmi na domácej i európskej úrovni.

Je absolventom Strednej priemyselnej školy chemickej a pred príchodom do Jenewein Group pracoval ako obchodný poradca a konzultant v oblasti reklamy.

Späť na zoznam

Ingrid Svitaničová

Office & Happiness Manager

V skupine Jenewein Group pôsobí ako Office & Happiness Manager. Medzi jej hlavné úlohy v oblasti Office Management patrí zabezpečovanie plynulého chodu kancelárie, vedenie pridelenej agendy, archívu a zásob, administratívna a organizačná podpora partnerského tímu a komunikácia so zamestnancami, s kandidátmi, dodávateľmi a so zákazníkmi. Je dôležitou posilou pre ekonomické oddelenie, podieľa sa na získavaní podkladov nevyhnutných pri realizácii jednotlivých poradenských projektov vrátane práce s informačným systémom a je významným článkom pri nástupe nových zamestnancov.

Ako Happiness Manager vytvára prostredie, čas a inšpiráciu na rôzne aktivity podporujúce nielen kreativitu, žitie hodnôt a inovácie, ale najmä výkonnosť, efektívnosť a kvalitu vzťahov v tíme, internú komunikáciu, pozitívne emócie, spokojnosť a spoločenskú i ľudskú zodpovednosť v súlade s firemnou kultúrou a spoločnými hodnotami. Plánuje a realizuje aktivity smerujúce k posilňovaniu zamestnávateľskej značky a firemnému dobrovoľníctvu. Koordinuje firemné eventy a pracovné jubileá a realizuje zamestnanecké prieskumy spokojnosti.

Jej profesijná kariéra bola s Jenewein Group spojená už v minulosti 14 rokov (1997 až 2011), keď zodpovedala za vedenie administratívy poradenskej skupiny, pričom zároveň sa aktívne podieľala aj na organizácii a realizácii projektov. Neskôr niekoľko rokov zastrešovala rešeršnú fázu Executive Search projektov na pozícii Research Consultant.

Späť na zoznam

Tara Swart

Senior Executive Coach & Neuroscience Consultant

Tara Swart pracuje predovšetkým na poradenských riešeniach v oblasti Context Driven Leadership Assessment a ako koučka manažérov. Prioritne sa zameriava na úroveň majiteľov, členov správnych orgánov a generálnych, finančných a líniových riaditeľov. Patrí k popredným svetovým odborníčkam aplikujúcim neurovedu do podnikania. Súčasťou poradenského tímu je od roku 2013.

Je konzultantkou, koučkou a trénerkou s jedinečným pozadím. Je absolventkou Oxfordskej univerzity so špecializáciou na psychiatriu a s doktorátom z neurovedy. Vďaka nadobudnutému vzdelaniu, viacročnej psychiatrickej praxi a ďalším skúsenostiam dokáže odhaliť, ako ľudský mozog ovplyvňuje výkonnosť manažérov a lídrov. Pozná základné vzorce ľudského správania, ktoré podmieňujú dlhodobo úspešnú krivku kariérneho rozvoja. Pri poradenských riešeniach vrátane individuálneho koučovania využíva prevratné vedecké metódy, ktoré sú zárukou trvalých výsledkov pre manažérov na najvyššej úrovni riadenia a pre top tímy vo všetkých sektoroch.

Je expertkou na budovanie osobnej efektivity a v čase dynamicky sa meniaceho prostredia a zmien je ideálnou partnerkou pre ľudí, ktorí majú záujem rozvíjať vlastné manažérske zručnosti, vplyv a autoritu a ktorých ambíciou je ovplyvňovať kľúčových spolupracovníkov v prospech spoločných cieľov.

Ako autorka viacerých publikácií a článkov uverejnených v odborných časopisoch často prednáša na odborných fórach a konferenciách nielen vo Veľkej Británii, ale na celom svete.

Späť na zoznam

Erik Szedély

Account Manager

Do spoločnosti Fipra Slovakia nastúpil v roku 2014 a v súčasnosti zastáva pozíciu Account Manager. Je zodpovedný za legislatívny monitoring a vypracúvanie správ a prípravu analýz legislatívnych a regulačných opatrení v relevantných oblastiach.

Po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia medzinárodných vzťahov na Univerzite v Oslo získal magisterský titul Master of Advanced International Studies na Diplomatickej akadémii vo Viedni. V roku 2011 v rámci programu Erazmus absolvoval polročný študijný pobyt na prestížnej univerzite Sciences Po v Paríži. Odborné a organizačné zručnosti si zdokonaľoval aktivitou vo viacerých študentských spolkoch vrátane ročného vedenia Norway Model United Nations Society. Počas štúdia sa vo výskume venoval primárne vzťahom medzi súkromným a verejným sektorom so zameraním na rolu nadnárodných spoločností z ekonomického a politického hľadiska.

Pred nástupom do Fipry absolvoval viaceré stáže v neziskovom sektore a štátnej správe, ktoré zahŕňali pozície na Veľvyslanectve SR v Tel Avive, v agentúre SARIO či na Ministerstve financií SR.

Späť na zoznam

Andrea Vadkerti

Senior Special Advisor

Kvalita otázok predurčuje hĺbku odpovedí – takto jednoducho možno definovať prístup trénerky a koučky top manažérov, ktorá sa stala našou spolupracovníčkou v roku 2014. V minulosti sa na Slovensku presadila ako rešpektovaná spravodajská novinárka špecializujúca sa na hĺbkové interview. Práve v tomto období spustila vlastný konzultačný biznis zameraný na Speech Coaching a Soft Skills tréningy.

Po získaní licencií na Executive Coaching vo Veľkej Británii a intenzívnej práci na vlastnom osobnom rozvoji si vybudovala meno ako business koučka predovšetkým v rýchlo rastúcich sektoroch IT, technológií a finančníctva. Na konte má viac ako 500 koučovacích hodín a realizovala desiatky tímových koučingov a tréningov. Je držiteľkou celosvetovej licencie konzultantky Talent Dynamics a priekopníčkou tohto singapurského Business Development modelu v regióne strednej a východnej Európy. Okrem toho získala certifikáciu Transformative Master Coach a stala sa členkou Medzinárodnej federácie koučov ICF (International Coach Federation) v Singapure. Je aktívnou spolupracovníčkou uznávaného inštitútu Barrett Values Centre v Londýne a spoluzakladateľkou organizácie GIFEW. Pri práci využíva prevratné metódy NLP, neurovied a tappingu a jej prístup je holistický.

Je ideálnou partnerkou klientov, ktorí sú radi koučovaní do hĺbky s trvalým prínosom do pracovného života aj súkromia. Pracuje efektívne s merateľnými výsledkami. Žije a vzdeláva sa v zahraničí, čo jej dáva kozmopolitný nadhľad na výzvy slovenských klientov. Jednotlivcov i medzinárodné tímy mentoruje, koučuje a trénuje aj v anglickom jazyku.

Späť na zoznam

Tereza Vamberská

Research Consultant

Je súčasťou pražskej kancelárie Jenewein Group, kde pôsobí od roku 2019. Zastáva pozíciu rešeršnej konzultantky pre projekty v oblasti Executive Search a Strategic Talent Acquisition. Aktívne vyhľadáva a spracúva údaje o relevantnom trhu, analyzuje ich a aktívne oslovuje potenciálnych kandidátov, pričom využíva všetky dostupné zdroje a metódy a stavia na skúsenostiach s prácou na projektoch od prebratia zákaziek cez návrh a realizáciu riešenia až po prezentáciu výsledkov a reportovanie. S istotou a ľahkosťou sa pohybuje v medzinárodnom a multikultúrnom prostredí, takže je súčasťou projektov, ktoré sa v rámci strategického prístupu k získavaniu talentov zameriavajú na pritiahnutie skúseného ľudského kapitálu zo zahraničia.

Tereza Vamberská má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti recruitingu, ktoré nadobudla pri nábore zamestnancov z rôznych európskych krajín na pozície viacerých úrovní predovšetkým v oblasti informačno-komunikačných služieb, medzinárodného obchodu a starostlivosti o zákazníka (napr. Customer Service Center pre región EMEA). Venovala sa aj poradenstvu v oblasti zamestnávania cudzincov a vízovej problematiky i návrhom a implementácii procesu pri získavaní odborníkov z Ruska a Ukrajiny. Študovala na Vyššej odbornej škole publicistiky v Prahe.

Späť na zoznam

Ľudmila Viteková

Accounting

Ľudmila Viteková pracuje pre skupinu Jenewein Group od roku 2018.

Má dlhoročné skúsenosti, ktoré počas svojej kariéry získala v rôznych typoch organizácií. Prioritne sa venuje vedeniu podvojného účtovníctva pre jednotlivé spoločnosti skupiny a poskytovaniu účtovného a daňového poradenstva.

Do jej agendy patrí účtovanie rôznych typov účtovných dokladov, zodpovednosť za prípravu daňových priznaní, priznaní k DPH, kontrolných a súhrnných výkazov, uzávierok a štatistík, interpretácia daňových a účtovných predpisov pri riešení konkrétnych problémov a vypracúvanie odborných stanovísk a odporučení pre potreby konateľov jednotlivých spoločností skupiny.

Späť na zoznam

Jana Zemanová

Senior Account Manager

V spoločnosti Fipra Slovakia pôsobí od roku 2008 na pozícii Senior Account Manager. Primárne zodpovedá za monitorovanie a rešerše vládnej a parlamentnej agendy a vypracúvanie tematických správ pre klientov z rôznych oblastí.

V roku 2007 úspešne ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Následne pokračovala v štúdiu na Inštitúte medzinárodných vzťahov a aproximácie práva – v rámci programu zameraného na vzdelávanie expertov pre zahraničnú službu. V roku 2009 ukončila trojsemestrálny postgraduálny študijný program. V rámci rigorózneho konania sa venuje výskumu na tému Právne aspekty dopadu implementácie Lisabonskej zmluvy na inštitucionálny rámec Európskej únie. Počas štúdia pracovala v právnych kanceláriách ako študentská spolupracovníčka.


Späť na zoznam

Patrik Zoltvány

Senior Partner & Board Member

Je seniorom partnerom a konateľom spoločnosti Fipra Slovakia a členom Strategickej rady Jenewein Group zodpovedným za teritoriálne rozširovanie poradenských služieb. Dlhodobo sa venuje vedeniu a realizácii medzinárodných projektov v oblasti verejných a regulačných záležitostí so špecifickým zameraním na EU Government Affairs, hospodársku súťaž, štátnu pomoc, budovanie kapacít a inštitúcií a strategické poradenstvo pre programy EÚ. V Jenewein Group pôsobí od roku 1999 a už v roku 2004 sa stal partnerom pre oblasť EU Consulting & Lobbying Services a vedúcim EÚ kancelárie v Bruseli.

Začínal v oblasti poradenstva pri analýze dopadov členstva v EÚ na aktivity jednotlivých firiem, budovaní kontaktov/vzťahov s inštitúciami a profesijnými združeniami v EÚ a lobing v Bruseli vrátane výberu a prípravy odborníkov pre európske záležitosti. Má bohaté skúsenosti s prácou zameranou na problematiku EÚ pre komerčný a vládny sektor na rôznych úrovniach ako projektový manažér, konzultant a poradca pre ministerstvá a európske inštitúcie v Bruseli.

Bol členom tímu zabezpečujúceho odčlenenie komplexnej poradenskej ponuky v oblasti Public Affairs & Government Relations, aby sa prostredníctvom spoločnosti Fipra Slovakia stala súčasťou FIPRA Group, vedúcej európskej skupiny pôsobiacej v oblasti verejných a regulačných politík so špeciálnym zameraním na strategické vládne vzťahy a s vlastným EÚ zastúpením v Bruseli, ktoré koordinuje zastupovanie klientov a presadzovanie ich záujmov smerom k európskym inštitúciám. Od jej vzniku v roku 2007 je jej spolumajiteľom a senior partnerom.

Je viceprezidentom poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli a predsedom predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku (ILCHAM). Na európskej úrovni bol členom – radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) v Bruseli (2006-2010), kde sa venoval najmä oblasti externých vzťahov s krajinami pripravujúcimi sa na členstvo v EÚ. V rámci EESC bol členom Kontaktnej skupiny pre Západný Balkán, ktorej prostredníctvom napomáhal týmto krajinám pri etablovaní v EÚ. Má za sebou niekoľko desiatok odborných vystúpení a rozsiahlu publikačnú činnosť doma a v zahraničí.

Späť na zoznam