Náš tím

Za našimi poradenskými řešeními stojí interní poradenské týmy, které jsou aktivní v rámci globálních partnerství a networků a zároveň jsou součástí poradenských platforem Jenewein Group působících v regionu střední Evropy (SK – CZ – AT). Při své práci spoléhají na poznání a respektování lokálních a globálních souvislostí. Díky propojení s vlastním analytickým institutem EPPP a inovativním networkem špičkových odborníků z jiných oblastí (BIN) dokážeme uspokojit požadavky klientů bez ohledu na to, kde působí, a dodat komplexní, efektivní a inovativní řešení. Podporu poradenským týmům poskytuje Back Office, který zároveň zabezpečuje bezproblémové fungování skupiny a projektový management při organizaci různých typů akcí a dalších aktivit. Díky zvládnutí procesů v příslušné kompetenci, vícesměrné komunikaci a promyšlené koordinaci umožňuje jednotlivým poradenským týmům plně se soustředit na hledání a poskytování řešení klientům.Tomáš Bereta

Partner

Ve společnosti Fipra Slovakia působí od roku 2012, v současnosti na pozici Partner. Primárně je zodpovědný za legislativní monitoring a vypracování zpráv a přípravu analýz legislativních a regulačních opatření v relevantních oblastech.

Získal titul M.A. v oboru Politické vědy na Vídeňské univerzitě v Rakousku a magisterský titul v oboru Mezinárodní vztahy a diplomacie na Univerzitě Mateje Bela v Banské Bystrici. V roce 2010 úspěšně absolvoval studentský výměnný pobyt na Freie Universität Berlin v Německu se zaměřením na problematiku současných politik EU. Během studia si znalosti obohatil aktivní participací v několika mezinárodních programech zaměřených na rozvoj osobnosti, které organizovaly uznávané instituce jako například Acton Institute, Federalist Society, The Fund for American Studies a European Academy.

Před příchodem do Fipra Slovakia měl možnost pracovat jako asistent Stálého zastoupení SR při OBSE. Během působení na pozici asistent poslance Německého spolkového sněmu v Berlíně získal bohaté zkušenosti v oblasti přijímání legislativních a regulačních opatření. V letech 2012 a 2013 úspěšně absolvoval odbornou stáž v renomované americké lobingové společnosti Cassidy & Associates ve Washingtonu v USA.

Zpět na seznam

Dávid Bielik

Account Executive

Ve společnosti Fipra Slovakia působí od roku 2015 na pozici Account Executive. Primárně se věnuje legislativnímu monitoringu národních a evropských regulačních iniciativ v relevantních oblastech. Je zodpovědný i za vypracování rešerší a tematických zpráv pro klienty z různých sektorů.

Je absolventem Fakulty ekonomiky a managementu Slovenské zemědělské univerzity v Nitře a holandské Aeres University of Applied Sciences. Během studia se prioritně věnoval tématům fungování potravinového dodavatelského řetězce z pohledu vnitřního trhu EU a problematice zdraví a ochrany evropského spotřebitele.

Absolvoval několik stáží, během kterých měl možnost propojit teoretické vědomosti s praktickými zkušenostmi, což mu pomohlo dotvořit jeho odbornou profilaci. Působil ve Stálém zastoupení SR při EU v Bruselu, regionální kanceláři člena Evropského parlamentu v Bratislavě a Evropské komisi na Generálním ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a MSP.

Zpět na seznam

Jana Hyžová

Media & Public Relations

Zastřešuje oblast Media & Public Relations a součástí skupiny Jenewein Group je od roku 1999.

Primární oblastí její činnosti je tvorba mediálních výstupů a odborných článků. Aktivně spolupracuje s médii a pomáhá vytvářet prostor na prezentaci odborných témat v souladu s potřebami skupiny Jenewein Group, společností v jejím portfoliu a poradensko-analytického institutu Evropské partnerství pro veřejné strategie (EPPP). Spolupracuje při tvorbě a realizaci komunikační strategie a marketingového plánu. Obsahově plní a aktualizuje webové stránky a koordinuje komunikaci prostřednictvím sociálních sítí. Kromě toho jako Project Manager participuje na přípravě a organizování firemních akcí a projektovém řízení týmů složených speciálně na jednotlivé projekty, které Jenewein Group realizuje v partnerství s různými externími subjekty na domácí i evropské úrovni. I v této oblasti zabezpečuje mediální výstupy a další reklamní a marketingové aktivity. Aktivně se zapojuje i do činností souvisejících s oblastí Corporate Social Responsibility, především iniciativy Firmy dětem. DĚKUJEME! vytvořené na podporu běhu pro Linku dětské jistoty.

Je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislavě. Několik let pracovala jako redaktorka a externí spolupracovnice v několika vydavatelstvích a agenturách působících v oblasti Media & Public Relations.

Zpět na seznam

Filip Krekáč

Graphic Designer

Ve skupině Jenewein Group působí od roku 2013, v současnosti na pozici Graphic Designer.

Filip se aktivně podílí na vytváření primárně vizuálního, ale i textového obsahu digitální prezentace celé skupiny. Je součástí týmu, jehož úkolem je správa sociálních sítí. Jeho parketou je tvorba grafického obsahu, přínosem je však i při koordinaci digitálních a obchodních kampaní, interaktivní marketingové komunikaci, online marketingu a e-commerce. Kromě toho vyhledává a připravuje informace a podklady nezbytné pro úspěšnou, rychlou a efektivní tvorbu strategických a pozičních dokumentů. Do obsahu jednotlivých postupů a metodologií vnáší nový pohled podpořen znalostmi a dovednostmi získanými v oblasti kreativního průmyslu. Spravuje projekty, které využívají multimediální technologie. Jeho silnou stránkou je sledování trendů vizuální kultury a její inovace, management tvůrčích týmů, vyhodnocování výkonnosti vytvořeného obsahu a sledování zpětné vazby.

Díky silné osobní motivaci plynoucí z pracovních i soukromých hodnot spolupracuje s Ligou za duševní zdraví SR. Aktivně se podílel na tvorbě inovativních projektů zaměřených na funkčnost a dostupnost systému prevence a péče o duševní zdraví na Slovensku. Toto spojení později vyústilo do několikaměsíčního akreditovaného peer consulting výcviku a praxe v klinice duševního zdraví Calma v Bratislavě. Současně absolvoval Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví a získal certifikát Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s., v Praze.

Je absolventem Panevropské vysoké školy v Bratislavě, kde na Fakultě masmédií úspěšně vystudoval odbor Masmediální a marketingová komunikace. Během vysokoškolského studia pro skupinu Jenewein Group a poradensko-analytický institut Evropské partnerství pro veřejné strategie (EPPP) pracoval jako Back Office Assistant, Content Specialist a Social Media Designer.

Zpět na seznam

Martin Krekáč

Chairman & Founding Partner

Martin Krekáč je chairmanem a zakládajícím partnerem poradenské skupiny Jenewein Group. V roce 1990 se mu podařilo vybudovat silné mezinárodní zázemí na poskytování služeb se zaměřením na Management Consulting. Už v té době položil základy současné česko-slovenské prémiové skupiny se silnou vazbou na Rakousko a s globálním dosahem, která pomáhá organizacím a jednotlivcům při definování a realizování strategických vizí a zlepšování výkonnosti díky úzkému propojení komplexních poradenských služeb (one-stop shop consultancy) strategického líderství, managementu a veřejných politik. Od jejího založení postupně a systematicky rozšířil portfolio poskytovaných expertních poradenských služeb i prostřednictvím založení specializovaných společností, které se stali součástí globálních partnerství a networků.

Zaměřuje se na strategické poradenské služby a během více než třiceti let pomohl vyhodnotit a jmenovat stovky CEO a členů představenstev a dodal několik úspěšných řešení plánování CEO nástupnictví. Má rozsáhlé odborné znalosti v oblasti Strategic Leadership, Executive Search & Public Affairs. V současnosti řídí posilování poradenského portfolia skupiny a vytváření synergických řešení mezi jednotlivými společnostmi, poradenskými platformami a jejich týmy, které jsou integrovanou součástí Jenewein Group. Spravuje strategický rozvoj vztahů ve veřejném sektoru a v regulovaných hospodářských odvětvích a napomáhá vytváření efektivních partnerství a transferu poznatků mezi soukromým a veřejným sektorem. Své dlouholeté zkušenosti a ojedinělé know-how rád odevzdává významným společnostem a organizacím a mezi jeho typické klienty patří největší osobnosti českého a slovenského byznysu, zakladatelé a majitelé rodinných společností, Family Offices, privátní investoři, akcionáři a top manažeři, ale i profesionální sportovci i umělci. Je vyhledávaným osobním poradcem ve strategických otázkách a respektovaným odborníkem na personální politiky a rodinné podnikání.

Martin Krekáč je i zakladatelem a prezidentem poradensko-analytického institutu Evropské partnerství pro veřejné strategie (EPPP) působícího v Bratislavě a Bruselu, členem několika správních rad a sdružení, klubů a organizací doma a v zahraničí a stejně tak i členem poradních orgánů slovenského parlamentu a vlády. V letech 2005 až 2013 byl prezidentem Podnikatelské aliance Slovenska (PAS) a v letech 2006 až 2010 členem – poradcem Evropského hospodářského a sociálního výboru (EESC) v Bruselu. Za rok 2016 byl nominován na ocenění Křišťálové křídlo v kategorii Hospodářství. Má za sebou několik desítek odborných vystoupení a rozsáhlou publikační činnost doma a v zahraničí.

Zpět na seznamE-mail

Šimon Krekáč

Research Assistant

Ve skupině Jenewein Group pracuje od roku 2020, v současnosti ve společnosti Jenewein Executive jako rešeršní asistent. Primární náplní jeho práce je podpora chairmana skupiny a vyhledávání a zpracování potřebných údajů, kontaktů a podkladů pro služby v oblasti Executive Search a Background Checks.

Díky nasazení a přenosu rodinné zkušenosti je výraznou posilou především při identifikaci možných rizik a potenciálních hrozeb při strategických rozhodnutích klientů. Konzultantské týmy využívají jeho asistence například při ověřování informací z médií, zkoumání kredibility, reputace či střetu zájmů a celkového pozadí kandidáta v různých registrech.

Spolupracuje také na projektech v oblasti rodinného podnikání, takže zároveň je součástí řešení zajišťujících odbornou poradenskou pomoc majitelům firem a jejich rodinám.

Zpět na seznam

Rastislav Madunický

Senior Special Advisor

Jeho profesní kariéra začala v roce 1992 po absolvování Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině v oblasti marketingu. Působil ve společnosti Slovenská pošta jako ředitel marketingu a ve finanční skupině J&T Finance Group jako marketingový manažer. Věnoval se řízení marketingových a prodejních aktivit, průzkumům trhu, zpracování marketingových plánů, tvorbě marketingových informačních systémů a propagačních aktivit. Připravoval a realizoval tréninkové programy v oblasti marketingu.

V roce 1998 se začal věnovat poradenství v oblasti lidského kapitálu v globální společnosti zaměřující se na organizační poradenství, kde působil jako senior konzultant. Věnoval se průzkumům odměňování a tvorbou systémů odměňování, implementováním systémů řízení výkonnosti a rozvojem lidských zdrojů na základě způsobilostí. Připravoval a realizoval tréninkové programy v oblasti rozvoje manažerských dovedností s cílem zvyšování výkonnosti týmů.

Je efektivním partnerem našich klientů, kterým pomáhá tvořit politiky a struktury odměňování a systemizace pracovních pozic, implementuje systémy řízení výkonnosti, věnuje se rozvoji manažerů, realizuje průzkumy spokojenosti a efektivnosti organizací. Práci s klienty realizuje formou projektů, tréningů, e-learningu, workshopů nebo koučingu. Vystupoval na několika konferencích a je autorem článků v několika odborných publikacích v oblasti odměňování, řízení výkonnosti a rozvoje manažerů.

Zpět na seznam

Dušan Opálený

Technical & IT Manager

Působí ve skupině Jenewein Group na pozici Technical & IT Manager. Její součástí se stal v roce 1997.

Oblast informačních technologií je jednou z hlavních oblastí jeho zodpovědností a kompetencí od samého začátku působení ve společnosti. Primárně jde o nákup, servis a údržbu výpočetní techniky (software a hardware), správu počítačové a mobilní sítě, zabezpečení internetového vybavení, správu webových stránek a komunikaci prostřednictvím sociálních sítí pro skupinu Jenewein Group, společnosti v jejím portfoliu a poradensko-analytický institut Evropské partnerství pro veřejné strategie (EPPP). V rámci několikaleté praxe získal bohaté zkušenosti i v oblastech jako marketing, reklama, firemní filantropie a Facility Management. Kromě toho jako Project Manager participuje na přípravě a organizování firemních akcí a na koordinaci a projektovém řízení týmů složených speciálně na jednotlivé projekty, které Jenewein Group realizuje v partnerství s různými externími subjekty na domácí i evropské úrovni.

Je absolventem Střední průmyslové školy chemické a před příchodem do Jenewein Group pracoval jako obchodní poradce a konzultant v oblasti reklamy.

Zpět na seznam

Ingrid Svitaničová

Office & Happiness Manager

Ve skupině Jenewein Group působí jako Office & Happiness Manager. Mezi její hlavní úkoly v oblasti Office Management patří zabezpečování plynulého chodu kanceláře, vedení přidělené agendy, archivu a zásob, administrativní a organizační podpora partnerského týmu a komunikace se zaměstnanci, s kandidáty, s dodavateli a se zákazníky. Je důležitou posilou pro ekonomické oddělení, podílí se na získávání podkladů nutných při realizaci jednotlivých poradenských projektů včetně práce s informačním systémem a je významným článkem při nástupu nových zaměstnanců.

Jako Happiness Manager vytváří prostředí, čas a inspiraci na různé aktivity podporující nejen kreativitu a inovace, ale zejména výkonnost, efektivnost a kvalitu vztahů v týmu, interní komunikaci, pozitivní emoce, spokojenost a společenskou i lidskou zodpovědnost v souladu s firemní kulturou a společnými hodnotami. Plánuje a realizuje aktivity směrující k posilování zaměstnavatelské značky a firemnímu dobrovolnictví. Koordinuje firemní eventy a pracovní jubilea a realizuje zaměstnanecké průzkumy spokojenosti.

Její profesní kariéra byla s Jenewein Group spojená už v minulosti 14 let (1997 až 2011), kdy zodpovídala za vedení administrativy poradenské skupiny, přičemž zároveň se aktivně podílela i na organizaci a realizaci projektů. Později po několik let zastřešovala rešeršní fázi Executive Search projektů na pozici Research Consultant.

Zpět na seznam

Tara Swart

Senior Executive Coach & Neuroscience Consultant

Tara Swart pracuje především na poradenských řešeních v oblasti Context Driven Leadership Assessment a jako koučka manažerů. Primárně se zaměřuje na úroveň majitelů, členů správních orgánů a generálních, finančních a liniových ředitelů. Patří k předním světovým odborníkům aplikujícím neurovědu do podnikání. Součástí poradenského týmu je od roku 2013.

Je konzultantkou, koučkou a trenérkou s jedinečným backgroundem. Je absolventkou Oxfordské univerzity se specializací na psychiatrii a s doktorátem z neurovědy. Díky nabytému vzdělání, několikaleté psychiatrické praxi a dalším zkušenostem dokáže odhalit, jak lidský mozek ovlivňuje výkonnost manažerů a lídrů. Zná základní vzorce lidského chování, které podmiňují dlouhodobě úspěšnou křivku karierního rozvoje. Při poradenských řešeních včetně individuálního koučování využívá převratné vědecké metody, které jsou zárukou trvalých výsledků pro manažery na nejvyšší úrovni řízení a pro top týmy ve všech sektorech.

Je expertkou na budování osobní efektivity a v čase dynamicky se měnícího prostředí a změn je ideální partnerkou pro lidi, kteří mají zájem rozvíjet vlastní manažerské dovednosti, vliv a autoritu a jejichž ambicí je ovlivňovat klíčové spolupracovníky ve prospěch společných cílů.

Jako autorka několika publikací a článků uveřejněných v odborných časopisech často přednáší na odborných fórech a konferencích nejen ve Velké Británii, ale na celém světě.

Zpět na seznam

Erik Szedély

Account Manager

Do společnosti Fipra Slovakia nastoupil v roce 2014 a v současnosti zastává pozici Account Manager. Je zodpovědný za legislativní monitoring a vypracování zpráv a přípravu analýz legislativních a regulačních opatření v relevantních oblastech.

Po absolvovaní bakalářského stupně studia mezinárodních vztahů na Univerzitě v Oslo získal magisterský titul Master of Advanced International Studies na Diplomatické akademii ve Vídni. V roce 2011 v rámci programu Erasmus absolvoval půlroční studijní pobyt na prestižní univerzitě Sciences Po v Paříži. Odborné a organizační dovednosti si zdokonaloval aktivitou v několika studentských spolcích včetně ročního vedení Norway Model United Nations Society. Během studia se ve výzkumu věnoval primárně vztahům mezi soukromým a veřejným sektorem se zaměřením na roli nadnárodních společností z ekonomického a politického hlediska.

Před nástupem do Fipry absolvoval několik stáží v neziskovém sektoru a státní správě, které zahrnovaly pozice na Velvyslanectví SR v Tel Avivu, v agentuře SARIO či na Ministerstvu financí SR.

Zpět na seznam

Andrea Vadkerti

Senior Special Advisor

Kvalita otázek předurčuje hloubku odpovědí – takto jednoduše možno definovat přístup trenérky a koučky top manažerů, která se stala naší spolupracovnicí v roku 2014. V minulosti se na Slovensku prosadila jako respektovaná zpravodajská novinářka specializující se na hloubkové interview. Právě v tomto období spustila vlastní konzultační byznys zaměřený na Speech Coaching a Soft Skills tréningy.

Po získání licencí na Executive Coaching ve Velké Británii a intenzivní práci na vlastním osobním rozvoji si vybudovala jméno jako business koučka především v rychle rostoucích sektorech IT, technologií a finančnictví. Na kontě má stovky koučovacích hodin a realizovala desítky týmových koučinků a tréninků. Je držitelkou celosvětové licence konzultanta Talent Dynamics a průkopnicí tohoto singapurského Business Development modelu v regionu střední a východní Evropy. Kromě toho získala certifikaci Transformative Master Coach a stala se členkou Mezinárodní federace koučů ICF (International Coach Federation) v Singapuru. Je aktivní spolupracovnicí uznávaného institutu Barrett Values Centre v Londýne a spoluzakladatelkou organizace GIFEW. Při práci využívá převratné metody NLP, neurověd a tappingu a její přístup je holistický.

Je ideální partnerkou klientů, kteří jsou rádi koučováni do hloubky s trvalým přínosem do pracovního života i soukromí. Pracuje efektivně s měřitelnými výsledky. Žije a vzdělává se v zahraničí, což jí dává kosmopolitní nadhled na výzvy slovenských klientů. Jednotlivce i mezinárodní týmy mentoruje, koučuje a trénuje i v anglickém jazyce.

Zpět na seznam

Tereza Vamberská

Research Consultant

Je součástí pražské kanceláře Jenewein Group, kde působí od roku 2019. Zastává pozici rešeršní konzultantky pro projekty v oblasti Executive Search a Strategic Talent Acquisition. Aktivně vyhledává a zpracovává údaje o relevantním trhu, analyzuje je a aktivně oslovuje potencionální kandidáty, přičemž využívá všechny dostupné zdroje a metody a staví na zkušenostech s prací na projektech od převzetí zakázky přes návrh a realizaci řešení až po prezentaci výsledků a jejich reportování. S jistotou a lehkostí se pohybuje v mezinárodním a multikulturním prostředí, takže je součástí projektů, které se v rámci strategického přístupu k získávaní talentů zaměřují na přilákání zkušeného lidského kapitálu ze zahraničí.

Tereza Vamberská má několikaleté zkušenosti v oblasti recruitingu, které získala při náboru zaměstnanců z různých evropských zemí na pozice více úrovní zejména v oblasti informačně-komunikačních služeb (ICT), mezinárodního obchodu a péče o zákazníka (např. Customer Service Center pro region EMEA). Věnovala se i poradenství v oblasti zaměstnávání cizinců a vízové problematiky i návrhům a implementaci procesu při získávání odborníků z Ruska a Ukrajiny. Studovala na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze.

Zpět na seznam

Ľudmila Viteková

Accounting

Ľudmila Viteková pracuje pro skupinu Jenewein Group od roku 2018.

Má dlouholeté zkušenosti, které během své kariéry získala v různých typech organizací. Prioritně se věnuje vedení podvojního účetnictví pro jednotlivé společnosti skupiny a poskytování účetního a daňového poradenství.

Do její agendy patří účtování různých typů účetních dokladů, odpovědnost za přípravu daňových přiznání, přiznání k DPH, kontrolních a souhrnných výkazů, uzávěrek a statistik, interpretace daňových a účetních předpisů při řešení konkrétních problémů a vypracování odborných stanovisek a doporučení pro potřeby jednatelů jednotlivých společností skupiny.Zpět na seznam

Jana Zemanová

Senior Account Manager

Ve společnosti Fipra Slovakia působí od roku 2008 na pozici Senior Account Manager. Primárně zodpovídá za monitorování a rešerši vládní a parlamentní agendy a vypracování tematických zpráv pro klienty z různých oblastí.

V roce 2007 úspěšně ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Následně pokračovala ve studiu na Institutu mezinárodních vztahů a aproximace práva – v rámci programu zaměřeného na vzdělávání expertů pro zahraniční službu. V roce 2009 ukončila trojsemestrální postgraduální studijní program. V rámci rigorózního konání se věnuje výzkumu na téma Právní aspekty dopadu implementace Lisabonské smlouvy na institucionální rámec Evropské unie. Během studia pracovala v právních kancelářích jako studentská spolupracovnice.


Zpět na seznam

Patrik Zoltvány

Senior Partner & Board Member

Je senior partnerem a jednatelem společnosti Fipra Slovakia a členem Strategické rady Jenewein Group zodpovědným za teritoriální rozšiřování poradenských služeb. Dlouhodobě se věnuje vedení a realizaci mezinárodních projektů v oblasti veřejných a regulačních záležitostí se specifickým zaměřením na EU Government Affairs, hospodářskou soutěž, státní pomoc, budování kapacit a institucí a strategické poradenství pro programy EU. V Jenewein Group působí od roku 1999 a už v roce 2004 se stal partnerem pro oblast EU Consulting & Lobbying Services a vedoucím EU kanceláře v Bruselu.

Začínal v oblasti poradenství při analýze dopadů členství v EU na aktivity jednotlivých firem, budování kontaktů/vztahů s institucemi a profesními sdruženími v EU a lobing v Bruselu včetně výběru a přípravy odborníků pro evropské záležitosti. Má bohaté zkušenosti s prací zaměřenou na problematiku EU pro komerční a vládní sektor na různých úrovních jako projektový manažer, konzultant a poradce pro ministerstva a evropské instituce v Bruselu.

Byl členem týmu zabezpečujícího oddělení komplexní poradenské nabídky v oblasti Public Affairs & Government Relations, aby se prostřednictvím společnosti Fipra Slovakia stala součástí FIPRA Group, vedoucí evropské skupiny působící v oblasti veřejných a regulačních politik se speciálním zaměřením na strategické vládní vztahy a s vlastním EU zastoupením v Bruselu, které koordinuje zastupování klientů a prosazování jejich zájmů směrem k evropským institucím. Od jejího vzniku v roce 2007 je jejím spolumajitelem a senior partnerem.

Je viceprezidentem poradensko-analytického institutu Evropské partnerství pro veřejné strategie (EPPP) působícího v Bratislavě a Bruselu a předsedou představenstva Izraelské obchodní komory na Slovensku (ILCHAM). Na evropské úrovni byl členem – poradcem Evropského hospodářského a sociálního výboru (EESC) v Bruselu (2006-2010), kde se věnoval zejména oblasti externích vztahů se zeměmi připravujícími se na členství v EU. V rámci EESC byl členem Kontaktní skupiny pro Západní Balkán, prostřednictvím které napomáhal těmto zemím při etablování v EU. Má za sebou několik desítek odborných vystoupení a rozsáhlou publikační činnost doma a v zahraničí.

Zpět na seznam