Legal Notice

Tento dokument obsahuje právne informácie vzťahujúce sa na obsah webovej stránky www.jeneweingroup.com (ďalej len "stránka").

Jenewein Group je prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou s globálnym dosahom poskytujúcou na jednom mieste (one-stop-shop consultancy) komplexné služby strategického líderstva, manažmentu a verejných politík. Súčasťou jej portfólia sú špecializované spoločnosti a združenia, ktoré sú aktívne aj v rámci viacerých globálnych partnerstiev a networkov (Amrop, Fipra, CEC a EPPP) a zároveň sú samostatnými a nezávislými právnickými subjektmi. Členské spoločnosti ani združenia nemajú oprávnenie právne ani inak zaväzovať Jenewein Group alebo ostatné z členských subjektov. Rovnako Jenewein Group nie je oprávnená právne alebo inak zaväzovať svoje členské subjekty. Jenewein Group ani žiadny z členských subjektov nezodpovedá za konanie ani opomenutia ostatných členských subjektov.

Informácie obsiahnuté a sprístupnené na tejto stránke sú poskytované Jenewein Group ako vlastníkom tejto stránky a sú určené pre užívateľa na získanie všeobecných informácií týkajúcich sa Jenewein Group alebo jej činnosti. Obsah stránky je predmetom autorského práva a akékoľvek neoprávnené použitie dokumentov, informácií a iných údajov na tejto stránke môže porušiť toto autorské právo alebo iné práva.

Jenewein Group povoľuje použitie dokumentov a informácií, ktoré možno získať z tejto stránky, najmä údaje o spoločnostiach a platformách v jej portfóliu, informácie o ich činnostiach, za dodržania nižšie uvedených podmienok:

  • použitie dokumentov a informácií nie je výslovne zakázané
  • dokument nebude použitý na účel, ktorý je priamo alebo nepriamo komerčný
  • dokumenty a informácie získané z tejto stránky budú použité výlučne na informačné účely pre osobnú potrebu a nebudú nijakým spôsobom kopírované ani ďalej šírené
  • dokumenty a informácie nebudú žiadnym spôsobom upravované
  • dokumenty a každá ich kópia bude obsahovať údaje o nositeľovi autorských práv
  • bude uvedený zdroj, z ktorého boli dokumenty a informácie získané


Upozorňujeme, že použitie dokumentov a informácií z tejto stránky na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané. Vyššie uvedený súhlas na použitie dokumentov a informácií z tejto stránky nie je súhlasom na použitie alebo napodobňovanie grafického usporiadania alebo úpravy stránky ani udelením licencie.

Jenewein Group sa v čo najväčšom rozsahu snaží zabezpečiť, aby informácie obsiahnuté na tejto stránke boli získané zo spoľahlivých a z vierohodných zdrojov. Jenewein Group však nie je zodpovedná za akékoľvek chyby alebo nedostatky ani za výsledok vzniknutý v dôsledku použitia týchto informácií, nakoľko takéto použitie je na vlastnú zodpovednosť. Jenewein Group, ako ani jedna zo spoločností z jej portfólia, nie sú zodpovedné za straty a riziká vyplývajúce z použitia dokumentov a informácií z tejto stránky, ani za akékoľvek následné ujmy, nepriame či náhodné, alebo iné škody akejkoľvek povahy spôsobené v súvislosti s použitím týchto dokumentov a informácií.

Jenewein je registrovaná obchodná značka spoločnosti Jenewein Group, s.r.o.