Sme odborníkmi na poradenstvo pri hľadaní najefektívnejšieho spôsobu interpretácie, navigácie a ovplyvňovania rozhodovacích procesov na národnej, európskej a globálnej úrovni. Vďaka rozsiahlej sieti poradenských kancelárií sme pripravení našim klientom poskytovať služby vo viac ako 50 krajinách vrátane Veľkej Británie a USA. Pomáhame im riešiť problémy, dosahovať ciele a ochraňovať vlastné záujmy pomocou na mieru šitých, kreatívnych a efektívnych stratégií v oblasti verejných záležitostí.
Opierajúc sa o takmer tri desaťročia skúseností s manažovaním vzťahov s vládou a v oblasti verejných politík a strategického poradenstva poskytujeme celé spektrum služieb s vysokou pridanou hodnotou. Patrí sem budovanie strategických koalícií, politické a ekonomické poradenstvo, monitorovanie legislatívy a regulačné analýzy, mapovanie a angažovanie dôležitých stakeholderov a strategická komunikácia.
Členovia nášho tímu sú právom považovaní za expertov na formálne i neformálne politické a regulačné procesy. Väčšina konzultantov má osobnú skúsenosť s pôsobením v rôznych vplyvných odborných výboroch alebo sú partnermi či zakladateľmi prestížnych komôr a profesijných združení. Mnohí z nich pôsobili ako ministerskí poradcovia, vládni vyslanci či členovia regulačných orgánov a poradných výborov národných parlamentov a európskych inštitúcií.
Spektrum našich klientov sa pohybuje od nadnárodných korporácií a globálnych značiek po lokálne a regionálne súkromné subjekty, vládne inštitúcie, veľvyslanectvá, obchodné združenia a neziskové organizácie. Sme známi tým, že naši klienti a ich záujmy sú našou najvyššou prioritou a že s nimi vytvárame pevné a dlhodobé vzťahy.
Pražská kancelária Jenewein Group je hlavným kontaktným miestom pre českých a zahraničných klientov na realizáciu česko-slovenských a medzinárodných projektov. V Slovenskej republike je súčasťou skupiny poradenská spoločnosť Fipra Slovakia.

Fipra Slovakia je súčasťou FIPRA – Foresight International Policy & Regulatory Advisers – vedúcej a zároveň najrozsiahlejšej európskej poradenskej siete pôsobiacej v oblasti verejných záležitostí, ktorá klientom poskytuje poradenstvo v širokom spektre vzťahov s vládou a regulačných politík. Od svojho vzniku sa Fipra rozšírila do celého sveta a dnes pôsobí vo viac ako 50 krajinách. V Európe je Fipra jedinou poradenskou spoločnosťou, ktorá disponuje vysokokvalitnými konzultantmi pre oblasť verejných záležitostí nielen v Bruseli, ale v každom členskom štáte EÚ.
Okrem toho má Fipra skúsených poradcov vo viacerých krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, v kandidátskych krajinách a mnohých susediacich krajinách. Povesť Fipry ako spoločnosti, ktorá dosahuje výsledky, je postavená na dlhoročných skúsenostiach a odborných znalostiach nášho tímu. Portfólio našich služieb zahŕňa široké spektrum aktivít – od pomoci pri príprave stratégií pre úspešné manažovanie vzťahov s vládou cez projekty zamerané na zhodnotenie a manažovanie rizík až po regulačné analýzy a poradenstvo pri budovaní strategických koalícií na špecifické účely.
Väčšina našich konzultantov a špeciálnych poradcov má osobnú skúsenosť s pôsobením na významných pozíciách v národných vládach, parlamentoch a regulačných úradoch, ale aj v rozličných priemyselných, obchodných a spotrebiteľských organizáciách. Naši konzultanti sú právom považovaní za expertov na politické a regulačné procesy najmä preto, že dokážu efektívne využiť rôznorodé rokmi nadobudnuté skúsenosti v prospech klientov.
V krajinách Vyšehradskej štvorky (PL – HU – CZ – SK) slovenský tím aktívne pôsobí aj v rámci CEC Government Relations.

Viac >>

CEC Government Relations je vedúcou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti verejných záležitostí. Prostredníctvom hlavných kancelárií vo Varšave, v Budapešti, Prahe a Bratislave poskytuje profesionálne poradenstvo veľkému množstvu amerických a európskych nadnárodných spoločností aktívnych v celom rade odvetví pri ich vstupe, presadzovaní záujmov a úspešnom fungovaní v stredoeurópskom regióne. Prioritne sa zameriava na strategické sektory ako obrana, energetika, ochrana spotrebiteľa, FMCG a farmaceutický sektor, finančný sektor (vrátane najväčších bánk a private equity spoločností), IT technológií, internetu, atď. Portfólio služieb predstavuje komplexný súbor od kvalitatívnych a kvantitatívnych analýz cez získavanie informácií, strategické vyhodnocovanie až po implementáciu a zastupovanie záujmov klientov. CEC poskytuje poradenstvo aj pri privatizačných projektoch a fúziách a akvizíciách v štátom regulovaných priemyselných odvetviach a poradenstvo v oblasti vzťahov s vládnymi inštitúciami a vo vzťahu k médiám.

Viac >>