Kronika

1990

 • založenie česko-slovenskej poradenskej spoločnosti Management Consulting Jenewein s kanceláriami v Prahe a Bratislave

1993

 • Martin Krekáč sa stal spolumajiteľom spoločnosti Management Consulting Jenewein (SK) a jedným z dvoch managing partnerov

1995

 • premenovanie spoločnosti Management Consulting Jenewein na Jenewein & Partners

1996

 • založenie spoločnosti AJG Consulting v Bratislave

1998

 • založenie neziskovej organizácie Non-Profit Consulting v Bratislave

2001

 • vytvorenie poradenskej skupiny Amrop Jenewein Group (SK) pôsobiacej v oblasti ľudského kapitálu a európskych záležitostí (Jenewein & Partners, AJG Consulting, Non-Profit Consulting)
 • Martin Krekáč sa stal jedným z dvoch chairmanov poradenskej skupiny zodpovedným za strategický rozvoj vzťahov pre poskytovanie služieb vo verejnom sektore a v štátom regulovaných priemyselných odvetviach

2004

 • otvorenie EÚ kancelárie v Bruseli
 • Patrik Zoltvány sa stal partnerom v spoločnosti AJG Consulting a vedúcim EÚ kancelárie v Bruseli
 • zmena stanov a názvu neziskovej organizácie Non-Profit Consulting na poradensko-analytický inštitút EPPP – European Public Policy Partnership
 • Martin Krekáč sa stal prezidentom a predsedom Správnej rady EPPP – European Public Policy Partnership

2005

 • Martin Krekáč sa stal prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska (2005 – 2013)
 • Martin Krekáč sa stal členom pracovnej skupiny v rámci programu Minerva – Lisabonská stratégia pre Slovensko do roku 2010
 • Patrik Zoltvány sa stal členom Správnej rady EPPP – European Public Policy Partnership

2006

 • Igor Šulík sa stal partnerom v spoločnosti Jenewein & Partners
 • Martin Krekáč a Patrik Zoltvány sa stali členmi – radcami Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2006 – 2010)
 • Igor Šulík sa stal Board Advisory Practice Group Leader pre región strednej a východnej Európy
 • Martin Krekáč sa stal predsedom Národnej tematickej siete (NTS) na podporu adaptability podnikov a zamestnancov voči štrukturálnym zmenám, členom Rady pre reformu vysokých škôl, členom komisie na posúdenie návrhu edukačného balíka v rámci projektu Internet pre všetkých a členom Rady pre program Ľudský potenciál a popularizácia vedy pôsobiacej v rámci Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)
 • Igor Šulík sa stal členom European Corporate Governance Institute (ECGI)
 • Martin Krekáč sa stal členom komisií Výboru NR SR pre hospodársku politiku, členom pracovnej skupiny pre inovácie pri Ministerstve hospodárstva SR a členom expertnej skupiny pre regionálnu politiku pri Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR

2007

 • Martin Krekáč sa stal predsedom odbornej poroty súťaže Žena roka
 • Martin Krekáč a Patrik Zoltvány sa stali členmi expertnej skupiny pre tvorbu vzdelávacieho programu Odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej správe
 • zmena mena Jenewein & Partners na Amrop Slovakia – Global Executive Search
 • Igor Šulík sa stal managing partnerom v spoločnosti Amrop Slovakia
 • založenie spoločnosti Fipra Slovakia – Public Policy & Regulatory Advisers
 • Patrik Zoltvány sa stal senior partnerom v spoločnosti Fipra Slovakia
 • transformácia Amrop Jenewein Group na Jenewein Group – poradenskú skupinu so zameraním na Strategic Management Consulting, ktorá je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností Amrop Jenewein (Retained Executive Search & Leadership Consulting) a Fipra (Public Affairs & Government Relations)
 • vznik interného Business Innovation Practice (BIP) zameraného na inováciu poradenských produktov a vlastných procesov

2008

 • Martin Krekáč sa stal členom pracovnej skupiny pre Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia podnikania v SR (2007 – 2012)
 • rozšírenie poradenskej ponuky Jenewein Group prostredníctvom založenia Business Innovation Network (BIN), inovatívnej platformy poskytujúcej komplexné a efektívne riešenia spájaním špičkových odborníkov z rôznych odborov

2009

2010

 • globálny rebranding a úprava mena na Amrop – Context Driven Executive Search
 • Martin Krekáč sa stal členom Komisie pre podnikateľské prostredie Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, členom Komisie pre Stratégiu EÚ 2020 Výboru NR SR pre európske záležitosti a členom pracovnej skupiny pre novelizáciu zákona o investičnej pomoci pri Ministerstve hospodárstva SR
 • Igor Šulík sa stal členom NeuroLeadership Institute

2011

 • Martin Krekáč sa stal členom pracovnej skupiny pre inováciu Stratégie celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Martin Krekáč sa stal členom Správnej rady Žilinskej univerzity a členom predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku
 • Igor Šulík založil Local Interest Group (LIG) pod hlavičkou NeuroLeadership Institute

2012

 • Igor Šulík sa stal členom Správnej rady OZ Človek v ohrození (2012 – 2016)

2013

 • Martin Krekáč sa stal členom Komisie pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch a členom Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
 • predstavenie sloganu Amrop – Leaders For What´s Next

2014

2015

2016

 • získanie Pečate spoľahlivosti a ocenenia „spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“
 • Martin Krekáč sa stal členom výberovej komisie pre súťaž Podnikateľka Slovenska 2015
 • Amrop Jenewein sa stala partnerom Aliancie pre mladých
 • Martin Krekáč sa stal členom Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
 • získanie Pečate finančnej stability a ocenenia „finančne stabilný podnik v segmente malých a stredných podnikov“

2017

 • Igor Šulík sa stal vedúcim globálnej Industrial Practice Group v rámci The Amrop Partnership
 • Martin Krekáč súčasťou trojice osobností nominovaných na ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2016 v kategórii Hospodárstvo
 • Igor Šulík sa stal certifikovaným konzultantom modelu i4 Neuroleader
 • Amrop oslavuje 40 rokov úspešného globálneho pôsobenia v oblasti Executive Search a Leadership Consulting
 • Amrop Jenewein sa stala partnerom The About My Brain Institute
 • Igor Šulík získal titul Master Trainer pre model i4 Neuroleader
 • Igor Šulík sa stal managing leadership partnerom v spoločnosti Amrop Jenewein
 • Ladislava Molnárová sa stala talent acquisition partnerkou v spoločnosti Amrop Jenewein
 • Marek Hradílek sa stal client partnerom v spoločnosti Amrop Jenewein a Head of Investment Advisory v Jenewein Group

2018

2019

 • Tomáš Bereta sa stal client partnerom v spoločnosti Fipra
 • Matej Taliga sa stal client partnerom v spoločnosti Amrop Jenewein

2020