• Since our foundation in 1990, we have been providing complex strategic one-stop shop services.

  Read more >>
 • We rely on partners and a senior team as well as personal involvement of our founders with their own successful experience.

  Read more >>
 • As part of our individual approach, we implement customized and often exceptional solutions.

  Read more >>
 • Thanks to the global reach, our presence goes beyond the Czech and Slovak borders.

  Read more >>


Case studies | Surveys | Analyses
Publications | Articles | Interviews
Blogs | Strategies | Concepts | Projects

Sme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou so silnou väzbou na Rakúsko. V rozpätí viac ako 30 rokov sme sa rozrástli na jeden z najznámejších a najčastejšie odporúčaných stredoeurópskych butikov s globálnym dosahom poskytujúcich na jednom mieste (one-stop-shop consultancy) komplexné služby strategického líderstva, manažmentu a verejných politík.

Naše poradenské tímy sú aktívne v rámci globálnych partnerstiev a networkov, vďaka čomu dokážeme držať prst na pulze najnovšieho vývoja a v kombinácii s inovatívnymi prístupmi ponúknuť osvedčené riešenia v stredoeurópskom regióne i mimo neho.

Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, české i slovenské firmy, investori, privátne holdingy, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor. Naše poradenské tímy sa usilujú o vytváranie obojstranne výhodných partnerstiev a budovanie dlhodobých vzťahov.

Viac >>

Inovácie

Pozeráme sa do budúcnosti. So všetkou vážnosťou.
Inovácie sú investície, pokrok a budúca pridaná hodnota.
Inovácie sú základným predpokladom úspešnej budúcnosti.


Úspech spoločnosti v našom ponímaní podmieňuje v prvom rade schopnosť poskytovať najvyššiu možnú mieru pridanej hodnoty. To znamená identifikovať a nasledovať nové výzvy spojené so súčasnými trendmi vyplývajúcimi primárne z pôsobenia silných globálnych hráčov. Práve faktor rýchlej konkurenčnej zmeny, ktorá má omnoho väčšiu silu a tempo ako kedykoľvek predtým, mení základné podmienky budúceho úspechu. Na zabezpečenie konkurenčnej výhody je nevyhnutné byť tvorcom rýchleho podnikateľského tempa a nie len nasledovať kroky konkurencie. Nie všetky spoločnosti sú však schopné vyrovnať sa s novými trendmi a poradiť si s konkurenciou. Schopnosť prežiť v podnikaní je preto založená na schopnosti inovovať a na schopnosti inovácie správne zavádzať. Najprv vo vlastnej spoločnosti a neskôr aj u klientov, ktorí následne preberú štafetu a tento princíp posúvajú ďalej.

INOVÁCIE A VY.
Dosiahnuť úspech a stabilný rast vo svete biznisu, kde sa dennodenne vynárajú nové výzvy, si od moderných spoločností vyžaduje schopnosť flexibilne a rýchlo reagovať na zmeny, ktoré prináša globalizácia. Základom úspechu v budúcnosti je poznanie, že problémy, ktorým čelia väčšie i menšie spoločnosti, sú úzko prepojené a vyžadujú si komplexný prístup. Spájať zdanlivo nespojiteľné a hľadať riešenia, ktoré sa prelínajú v rámci spoločností a trhov, to je úloha, ktorú musia úspešní hráči zvládnuť, ak chcú byť naďalej úspešní.

Na základe skúseností získaných počas viac ako troch dekád na trhu sme lídrom, ktorý plne chápe potreby našich klientov. Napriek tomu, že prostredníctvom vlastných poradenských tímov skupiny Jenewein Group je záber poskytovaných služieb skutočne široký a kvalitný, chceme komplexne odpovedať na súčasné i budúce otázky a problémy.

Business Innovation Network (BIN) je Jenewein inovatívna platforma patriaca k skupine Jenewein Group. Poskytuje nadštandardné a komplexné riešenia pre akýkoľvek problém, ktorému podnikateľské štruktúry čelia. Táto myšlienka je jednoduchá a revolučná zároveň. BIN sa nepohybuje v limitoch vlastných spoločností alebo segmentov poradenstva, ale prostredníctvom siete špičkových odborníkov využíva synergiu jednotlivých profesionálov a ich prístupu, vedomostí a skúseností a vie doručiť ozajstné komplexné, efektívne a inovatívne riešenia.

V praxi sme vďaka BIN schopní doplniť vlastné poradenské tímy o odborníkov a špecialistov z iných odborov, a tak priniesť úplne iné pohľady a riešenia. Cez BIN spájame tých najlepších, ktorých možno na trhu nájsť. Vklad každého jednotlivca do tohto exkluzívneho tímu z neho robí flexibilnú a funkčnú platformu schopnú reagovať na akékoľvek požiadavky s jediným spoločným cieľom – pomôcť uspieť v rámci biznisu komplexným a inovatívnym prístupom, aký nemožno nikde inde nájsť.

INOVÁCIE A MY.
Inovácie sú pre nás investícia, pokrok a pridaná hodnota. Veľmi dobre vieme, že hľadanie štandardných riešení nie je dostatočné. V modernom podnikateľskom prostredí je nevyhnutné odlíšiť sa, mať kvalitnejší produkt, efektívnejší systém, na mieru šité riešenia, internú komunikáciu bez informačného šumu, transparentnejšie vzťahy, atď. Prostredníctvom interného Business Innovation Practice (BIP) preto v skupine Jenewein Group inovujeme poradenské produkty a vlastné procesy.

BIP prostredníctvom odborne profilovaných a podľa potreby zostavených pracovných tímov definuje a zavádza moderné postupy zabezpečujúce zvyšovanie kvality a pridanej hodnoty poradenských produktov a procesov s priamym dopadom na zvyšovanie konkurencieschopnosti a kontinuálneho rastu. BIP pôsobí ako inovačná, koordinačná a komunikačná interná jednotka. Svoje ciele dosahuje prostredníctvom týchto oblastí:

Inovácia produktov
Zahŕňa modernizáciu existujúcich a rozvoj nových poradenských riešení v súlade s globálnymi trendmi. Ich základom je monitoring a rešeršný prístup k trhu prostredníctvom pravidelného komplexného prieskumu jestvujúcich riešení a tzv. trhového benchmarku. Ďalšie aktivity vychádzajú z interného a externého prostredia (napr. angažovanosť manažmentu a zamestnancov pri rozvoji nových služieb). Rovnako dôležitý je aj funkčný systém motivácie a vyhodnocovania navrhovaných inovačných riešení zo strany manažmentu a zamestnancov tak, aby viedol k stimulácii tvorby a efektivity navrhovaných riešení. Inovačné riešenia sú našou hlasnou odpoveďou na neustále sa rozvíjajúcu konkurenciu, globálne trendy a požiadavky zo strany klientov.

Inovácia procesov
Zabezpečuje efektivitu vnútorných procesov pri fungovaní jednotlivých spoločností a realizácii poradenských riešení. Kvalitný proces ich realizácie je základom budovania dlhodobých vzťahov, stanovenia efektívnych kompetencií členov realizačných tímov, riadenia zdieľania zodpovedností a dostatočného reportovania. Zároveň je základným stavebným prvkom následného úspešného chodu CRM systému. BIP v tejto oblasti poskytujú riešenia pre tvorbu realizačných postupov, ktoré sú v súlade s najmodernejšími a najefektívnejšími dostupnými spôsobmi realizácie profesionálnych riešení. Meniace sa trhové prostredie, technické možnosti a globálne trendy nás podnecujú k zmene našich prístupov smerom k efektívnejším riešeniam s maximalizáciou pridanej hodnoty.Skupina Jenewein Group sa v Slovenskej republike pripojila ku konceptu a k implementácii „značky Slovensko“ s nosným sloganom Good Idea Slovakia.