• Líderské postavenie

  Jenewein Group spoločnosti poskytujú komplexné
  služby v troch hlavných poradenských oblastiach.

  Viac >>
 • Orientácia na klienta

  Jenewein Group spoločnosti spájajú svoje sily na dosiahnutie jedinečných kombinácií pre klientov.

  Viac >>
 • Inovatívne myslenie

  Jenewein Group a jej spoločnosti nepoznajú limity
  a vďaka sieti špičkových odborníkov dokážu vyhovieť akýmkoľvek výzvam.

  Viac >>
 • Globálny dosah

  Jenewein Group spája renomované značky, ktoré sú súčasťou líderských globálnych sietí a medzinárodných organizácií.

  Viac >>

Jenewein Group je prémiovou Strategic Management Consulting spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie.


Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra).

Vlastnú expertnosť umocňujeme cez Business Innovation Network, ktorá využíva synergiu špičkových odborníkov z rôznych odborov.

Prehľad


Jenewein Group

Jenewein Group – Strategic Management Consulting

Jenewein Group je prémiovou strategickou poradenskou spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie. Je integrujúcou platformou pre pôsobenie líderských poradenských spoločností so zameraním na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra), ktoré sú súčasťou dvoch prestížnych značiek v poradenskom biznise.
Spoločnosť úspešne pôsobí na slovenskom trhu od roku 1990 a postupne sa stala rešpektovaným stredoeurópskym lídrom poskytujúcim na mieru šité riešenia vo viacerých poradenských oblastiach pre súkromný i verejný sektor. Vysokú reputáciu si zakladá na poskytovaní jedinečných poradenských služieb založených na vysokokvalitnej metodológii, inovatívnom prístupe, dôkladnom poznaní podnikateľskej kultúry a etiky a profesionalite.
Počas mnohých rokov sme naakumulovali bohatý súbor schopností, ktoré môžeme prepájať mnohorakým spôsobom tak, aby sme pomohli naplniť ciele našich klientov. Jenewein Group rieši každé zadanie klienta prostredníctvom špecializovaného tímu zloženého zo skúsených profesionálov s rôznorodými skúsenosťami. Naše poradenské tímy tvoria členovia rôznych vplyvných expertných a/alebo poradných orgánov i partneri a zakladatelia prestížnych asociácií, komôr a celoeurópsky pôsobiacich think-tank organizácií, ktoré môžu využívať dlhoročné skúsenosti získané pri poskytovaní poradenstva v kľúčových strategických otázkach.
Náš interný poradenský tím operatívne a cielene dopĺňame prostredníctvom inovatívnej platformy Business Innovation Network o profesionálov z rôznych oblastí podľa potreby konkrétneho poradenského riešenia. Vďaka kombinovaniu najlepšej odbornosti dostupnej na trhu neustále prekonávame očakávania našich klientov.

Viac >>
Amrop Slovakia

Amrop Slovakia – Leaders For What's Next

Amrop Slovakia je poradenská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom a stredoeurópskom trhu. Je lídrom v oblasti Executive Search & Leadership Consulting. Slovenský Amrop je súčasťou globálnej siete poradenských spoločností zameraných na kontextom riadené cielené vyhľadávanie manažérov. S viac ako 80 kanceláriami vo viac ako 50 krajinách Amrop disponuje hlbokým poznaním globálnych trhov a pomáha s hľadaním lídrov budúcnosti – Leaders for What’s Next – zvyknutých pracovať ponad hranice na trhoch na celom svete.
Amrop sa dôsledne riadi princípmi The Association of Executive Search Consultants (AESC) – najprestížnejšej globálnej asociácie poradenských spoločností so zameraním na Retained Executive Search & Leadership Consulting. K riešeniu poradenských projektov pristupujeme prostredníctvom vlastného modelu 3D špecializácie založenej na kombinovaní poznania sektorových, funkčných a vlastníckych špecifík klientskych zadaní, čo našim konzultantom umožňuje efektívne riešiť aj komplikované problémy v správnych orgánoch, na najvyšších manažérskych úrovniach a pri vysoko špecializovaných expertoch.
Prostredníctvom riešení v oblasti ľudského kapitálu zameraného na talenty a lídrov pracujúcich v rôznych krajinách a celom spektre sektorov Amrop pomáha klientom rozvíjať biznis a dosahovať strategické ciele.

Viac >>
Fipra Slovakia

Fipra Slovakia – Public Policy & Regulatory Advisers

Fipra Slovakia je súčasťou FIPRA – Finsbury International Policy & Regulatory Advisers – vedúcej a zároveň najrozsiahlejšej európskej poradenskej siete pôsobiacej v oblasti verejných záležitostí, ktorá klientom poskytuje poradenstvo v širokom spektre vzťahov s vládou a regulačných politík. Od svojho vzniku sa Fipra rozšírila do celého sveta a dnes pôsobí vo viac ako 50 krajinách. V Európe je Fipra jedinou poradenskou spoločnosťou, ktorá disponuje vysokokvalitnými konzultantmi pre oblasť verejných záležitostí nielen v Bruseli, ale v každom členskom štáte EÚ.
Okrem toho má Fipra skúsených poradcov vo viacerých krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, v kandidátskych krajinách a mnohých susediacich krajinách. Povesť Fipry ako spoločnosti, ktorá dosahuje výsledky, je postavená na dlhoročných skúsenostiach a odborných znalostiach nášho tímu. Portfólio našich služieb zahŕňa široké spektrum aktivít - od pomoci pri príprave stratégií pre úspešné manažovanie vzťahov s vládou cez projekty zamerané na zhodnotenie a manažovanie rizík až po regulačné analýzy a poradenstvo pri budovaní strategických koalícií na špecifické účely.
Väčšina našich konzultantov a špeciálnych poradcov má osobnú skúsenosť s pôsobením na významných pozíciách v národných vládach, parlamentoch a regulačných úradoch, ale aj v rozličných priemyselných, obchodných a spotrebiteľských organizáciách. Naši konzultanti sú právom považovaní za expertov na politické a regulačné procesy najmä preto, že dokážu efektívne využiť rôznorodé rokmi nadobudnuté skúsenosti v prospech klientov.
V krajinách Vyšehradskej štvorky (PL – HU – CZ – SK) slovenský tím aktívne pôsobí aj v rámci CEC Government Relations.

Viac >>
EPPP

EPPP – Európske partnerstvo pre verejné stratégie

EPPP je poradensko-analytický inštitút pôsobiaci v Bratislave a Bruseli, ktorý bol založený ako nezisková organizácia. Od svojho vzniku tvorí, rozvíja a realizuje aktivity a ponúka inovatívne riešenia zamerané na vzdelávanie, výskum a vývoj, podnikanie a spoločenské vedy. Na základe odborných princípov, praktických skúseností a sieti kontaktov doma i v zahraničí pomáha vytvárať a ďalej šíriť najnovšie poznatky a najlepšie praktiky.
EPPP podporuje organizácie zo súkromného a z verejného sektora pri tvorbe a napĺňaní strategických cieľov i konkrétnych projektov. Vytvára priestor na dialóg a diskusiu medzi odborníkmi, akademickou obcou, zákonodarcami, podnikateľmi a ľuďmi z praxe. Predstavitelia EPPP sú aktívni v expertných a pracovných skupinách (prevažne vo verejnej správe) a presadzujú zásadné zmeny smerujúce k dosiahnutiu stanovených cieľov.
EPPP kladie veľký dôraz na podnikateľskú dynamiku a rozvoj ekonomickej konkurencieschopnosti v súlade s medzinárodnými štandardmi a s priamym dopadom na celú spoločnosť. Na základe dobrých skúseností získaných počas niekoľkoročného pôsobenia v stredoeurópskom regióne pomáha šíriť poznatky a realizuje aktivity aj v oblasti prenosu najlepších praktík riadenia spoločenských zmien a verejných politík do menej rozvinutých ekonomík a zaostávajúcich regiónov, ktoré však disponujú vysokým potenciálom rozvoja.

Viac >>