• Líderské postavenie

  Jenewein Group od založenia v roku 1990 poskytuje komplexné služby najvyššej úrovne.

  Viac >>
 • Orientácia na klienta

  Jenewein Group ponúka komfort prostredníctvom jednej česko-slovenskej skupiny.

  Viac >>
 • Inovatívny prístup

  Jenewein Group nepozná limity a snaží sa vyhovieť akýmkoľvek výzvam.

  Viac >>
 • Medzinárodný dosah

  Jenewein Group vďaka medzinárodnému zázemiu presahuje české a slovenské hranice.

  Viac >>
Sme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou, ktorá hrdo a úspešne realizuje strategickú víziu tak, ako ju naštartoval náš zakladateľ Dr. Jean-François Jenewein. Od roku 1990 sme postupne získali povesť rešpektovaného partnera poskytujúceho na výsledok orientované riešenia a stratégie vo všetkých kľúčových oblastiach.

Prostredníctvom našich kancelárií v Prahe a Bratislave a medzinárodnej prítomnosti v Bruseli a Londýne dokážeme držať prst na pulze najnovšieho vývoja a v kombinácii s inovatívnymi prístupmi ponúknuť osvedčené riešenia v stredoeurópskom regióne i mimo neho.

Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, české i slovenské firmy, investori, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor. Náš tím partnerov a seniorných konzultantov sa usiluje o vytváranie obojstranne výhodných partnerstiev a budovanie dlhodobých vzťahov.

Liana Abaffyová

Senior Consultant Amrop Slovakia

Je senior konzultantkou v spoločnosti Amrop Slovakia a zodpovedá za komplexnú realizáciu projektov v oblasti Executive Search a Strategic Talent Acquisition. V rámci služby Repatriation of Slovak Executives Abroad koordinuje kariérne príležitosti pre kandidátov, ktorí po úspešnej zahraničnej kariére na rôznych pozíciách a v rôznych sektoroch uvažujú o návrate domov alebo o profesijnom uplatnení v inej krajine. Prostredníctvom tejto funkčnej špecializácie Amrop pomáha prepojiť potreby firiem pôsobiacich na Slovensku s kvalitou ľudského potenciálu so zahraničnými skúsenosťami, s multikultúrnymi vplyvmi, know-how a hodnotami.

Z pohľadu funkčnej a sektorovej špecializácie má skúsenosti s riadením a realizáciou poradenských riešení na úrovni vyššieho a stredného manažmentu predovšetkým v sektoroch Consumer Markets, Media a Financial & Professional Services. Výbery na vysoko špecializované pozície realizuje primárne v sektore Automotive & Industrial. S desiatkami úspešne obsadených pozícií v oblasti obchodu, reklamy a médií je profesionálkou v tejto funkčnej oblasti a je kľúčovou členkou pracovnej skupiny Marketing, Sales & Strategy Officers.

Súčasťou spoločnosti je od roku 2007 po ukončení vysokoškolského štúdia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Späť na zoznam

Tomáš Bereta

Client Partner Fipra Slovakia

V spoločnosti Fipra Slovakia pôsobí od roku 2012, v súčasnosti na pozícii Client Partner. Primárne je zodpovedný za legislatívny monitoring a vypracúvanie správ a prípravu analýz legislatívnych a regulačných opatrení v relevantných oblastiach.

Získal titul M.A. v odbore Politické vedy na Viedenskej univerzite v Rakúsku a magisterský titul v odbore Medzinárodné vzťahy a diplomacia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2010 úspešne absolvoval študentský výmenný pobyt na Freie Universität Berlin v Nemecku so zameraním na problematiku súčasných politík EÚ. Počas štúdia si znalosti obohatil aktívnou participáciou vo viacerých medzinárodných programoch zameraných na rozvoj osobnosti, ktoré organizovali uznávané inštitúcie ako napríklad Acton Institute, Federalist Society, The Fund for American Studies a European Academy.

Pred príchodom do Fipra Slovakia mal možnosť pracovať ako asistent Stáleho zastúpenia SR pri OBSE. Počas pôsobenia na pozícii asistent poslanca Nemeckého spolkového snemu v Berlíne získal bohaté skúsenosti v oblasti prijímania legislatívnych a regulačných opatrení. V rokoch 2012 a 2013 úspešne absolvoval odbornú stáž v renomovanej americkej lobingovej spoločnosti Cassidy & Associates vo Washingtone v USA.

Späť na zoznam

Dávid Bielik

Account Executive Fipra Slovakia

V spoločnosti Fipra Slovakia pôsobí od roku 2015 na pozícii Account Executive. Primárne sa venuje legislatívnemu monitoringu národných a európskych regulačných iniciatív v relevantných oblastiach. Je zodpovedný aj za vypracovanie rešerší a tematických správ pre klientov z rôznych sektorov.

Je absolventom Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a holandskej Aeres University of Applied Sciences. Počas štúdia sa prioritne venoval témam fungovania potravinového dodávateľského reťazca z pohľadu vnútorného trhu EÚ a problematike zdravia a ochrany európskeho spotrebiteľa.

Absolvoval viacero stáží, počas ktorých mal možnosť prepojiť teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami, čo mu pomohlo dotvoriť jeho odbornú profiláciu. Pôsobil v Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli, regionálnej kancelárii člena Európskeho parlamentu v Bratislave a Európskej komisii na Generálnom riaditeľstve pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP.

Späť na zoznam

Kristýna Čiháková

Junior Research Consultant & Back Office Assistant Jenewein Group

V spoločnosti Jenewein Group pôsobí od roku 2018 a zastáva pozíciu junior rešeršnej konzultantky pre projekty v oblasti Executive Search a Strategic Talent Acquisition. Aktívne vyhľadáva a spracúva údaje o relevantnom trhu, analyzuje ich a aktívne oslovuje potenciálnych kandidátov, pričom využíva všetky dostupné zdroje a metódy.

Je súčasťou pražskej kancelárie Jenewein Group, v ktorej z pozície Back Office Assistant zabezpečuje plynulý chod recepcie a vedie pridelenú agendu. Administratívne a organizačne podporuje konzultantský tím, manažuje harmonogram stretnutí a konzultácií a komunikuje s kandidátmi, dodávateľmi a so zákazníkmi.

Má skúsenosti s komunikáciou so zákazníkmi a s obchodnými partnermi, ktoré nadobudla počas štúdia a pri práci pre rôzne spoločnosti v oblasti budovania a rozvíjania vzťahov so zákazníkmi v Českej republike i v zahraničí.

Späť na zoznam

Kateřina De Rose

Consultant Jenewein Group

Zastáva pozíciu konzultantky v pražskej kancelárii Jenewein Group, ktorá je hlavným kontaktným miestom pre českých a zahraničných klientov podnikajúcich v Českej a Slovenskej republike. Súčasťou spoločnosti je od roku 2018. Zodpovedá za komplexnú realizáciu projektov v oblasti Executive Search a Strategic Talent Acquisition prioritne na českom trhu. Je špecialistkou na projektové riadenie a spravovanie procesov riadenia a má skúsenosti s obsadzovaním širokého spektra pozícií na úrovni vyššieho a stredného manažmentu predovšetkým v sektoroch Consumer Markets & Media a Financial & Professional Services.

Je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Titul MBA získala na University of New York in Prague po návrate z USA, kde niekoľko rokov pracovala na rôznych pozíciách v oblasti marketingu a podpory predaja. Pred príchodom do Jenewein Group sa venovala projektovému manažmentu v neziskovom sektore, pričom svoj profesijný profil si okrem cenných praktických skúseností zdokonalila získaním medzinárodného certifikátu v projektovom riadení Prince 2 Foundation.

Späť na zoznam

Marek Hradílek

Client Partner Amrop Slovakia
Head of Investment Advisory Services Jenewein Group

Je Client Partner v Amrop Slovakia a Head of Investment Advisory Services v Jenewein Group. Pred príchodom do Amropu v roku 2011 niekoľko rokov pôsobil v medzinárodných poradenských spoločnostiach zameraných na audit, dane a finančné poradenstvo, kde sa špecializoval najmä na poskytovanie daňového poradenstva pre tuzemských a zahraničných klientov.

Zastrešuje pracovnú skupinu Financial & Professional Services. V rámci Executive Search a Strategic Talent Acquisition procesov je garantom obsadzovania pozícií v oblastiach Financial Officers/Finance, Legal, Risk, Compliance a Corporate Affairs Officers, v ktorých rámci obsadzuje predovšetkým pozície vrcholového a stredného manažmentu a špecialistov. V jeho zodpovednosti je aj rozvoj nových obchodných príležitostí a ich následná realizácia v oblasti Private Equity a Venture Capital. Ako Client Partner je súčasťou partnerského tímu s kľúčovou rolou nielen pri nadväzovaní vzťahov s novými klientmi, ale najmä pri udržiavaní dlhodobých, obojstranne výhodných a pevných partnerstiev s doterajšími klientmi.

Vysokoškolské štúdium so špecializáciou na personálny manažment ukončil na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas štúdia si znalosti obohatil na Wirtschaftsuniversität Wien, kde absolvoval semestrálny program v oblasti financovania malých a stredných podnikov.

Späť na zoznam

Jana Hyžová

Media & Public Relations Jenewein Group

Zastrešuje oblasť Media & Public Relations a súčasťou Jenewein Group je od roku 1999.

Primárnou oblasťou jej činnosti je tvorba mediálnych výstupov a odborných článkov. Aktívne spolupracuje s médiami a pomáha vytvárať priestor na prezentáciu odborných tém v súlade s potrebami spoločností Jenewein Group, Amrop a Fipra a poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP). Spolupracuje pri tvorbe a realizácii komunikačnej stratégie a marketingového plánu. Obsahovo napĺňa a aktualizuje webové stránky a koordinuje komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí. Okrem toho ako Project Manager participuje na príprave a organizovaní firemných podujatí a projektovom riadení tímov zložených špeciálne na jednotlivé projekty, ktoré Jenewein Group realizuje v partnerstve s rôznymi externými subjektmi na domácej i európskej úrovni. Aj v tejto oblasti zabezpečuje mediálne výstupy a ďalšie reklamné a marketingové aktivity. Aktívne sa zapája aj do činností súvisiacich s oblasťou Corporate Social Responsibility, predovšetkým iniciatívy Firmy deťom. ĎAKUJEME! vytvorenej na podporu behu pre Linku detskej istoty.

Je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave. Niekoľko rokov pracovala ako redaktorka a externá spolupracovníčka viacerých vydavateľstiev a agentúr pôsobiacich v oblasti Media & Public Relations.

Späť na zoznam

Miroslav Jankovič

Senior Client Partner & Board Member Jenewein Group
Senior Client Partner Amrop Slovakia

Od roku 2018 je Senior Client Partner v spoločnosti Amrop Slovakia a člen Strategickej rady Jenewein Group. Ako rešpektovaný medzinárodný headhunter a poradca je kľúčovým členom profesionálnych tímov v oblasti Executive Search & Leadership Consulting. Dôležitú úlohu zohráva pri nadväzovaní vzťahov s novými klientmi a pri udržiavaní dlhodobých, obojstranne výhodných a pevných partnerstiev s existujúcimi klientmi.

Zároveň z pozície Senior Client Partner v pražskej kancelárii Jenewein Group, ktorá je hlavným kontaktným miestom pre českých a zahraničných klientov podnikajúcich v Českej a Slovenskej republike, zodpovedá za vyhľadávanie a rozvoj obchodných príležitostí a ich následnú realizáciu pre poradenskú skupinu Jenewein Group.

Má bohaté skúsenosti s vedením a realizáciou medzinárodných projektov na úrovni vrcholového manažmentu a vysoko špecializovaných pozícií. Prioritne sa zameriava na líderstvo a manažment v prepojení Českej a Slovenskej republiky v celom spektre spoločností s dôrazom na sektory Financial & Professional Services a Consumer Markets & Media. Počas profesijnej kariéry s úspechom zvládol mnoho manažérskych výziev, čo je predpokladom optimálneho vnímania a dôkladného poznania pozícií, ktoré pri poradenských projektoch obsadzuje. Jeho prednosťou je široká sieť kontaktov v česko-slovenskom priestore – rád ľudí spája a hľadá spoločné prieniky.

Pred príchodom do spoločnosti pracoval pre inú medzinárodnú Executive Search spoločnosť so zodpovednosťou za vedenie a realizáciu vlastných česko-slovenských poradenských projektov. Do poradenstva prešiel z manažérskej úrovne, pričom v tomto období získal skúsenosti s vlastným podnikaním i s prácou v nadnárodnej korporácii. Bol súčasťou veľkej európskej investičnej skupiny i globálnej značky pôsobiacej v oblasti Retail, pre ktorú budoval slovenskú reprezentáciu na zelenej lúke a úplne novom trhu. Nasledovala manažérska skúsenosť v rovnakom sektore s možnosťou uplatnenia v holdingovej štruktúre v CEE regióne. Najmä z tohto obdobia pochádzajú jeho skúsenosti s vedením tímov v oblasti predaja, marketingu a plánovania.

Späť na zoznam

Zuzana Kováčová

Chief Project Officer EPPP – European Public Policy Partnership

Od roku 2011 pôsobí v poradensko-analytickom inštitúte Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP), v súčasnosti ako Chief Project Officer na medzinárodnej úrovni.

Dlhodobo sa venuje projektovému manažmentu z pohľadu prijímateľa európskej pomoci i z pohľadu dodávateľa služieb pre otázky inštitucionálneho budovania kapacít, posilnenia vnútorných implementačných procesov a zavádzania pravidiel EÚ do praxe pre riadiace orgány i implementačné štruktúry. Cieľovou skupinou sú asociované a kandidátske krajiny, ktoré sa pripravujú na čerpanie vonkajšej pomoci z programu IPA, predovšetkým komponentu III: regionálny rozvoj. Zároveň sa orientuje aj na iniciatívy na národnej úrovni a iniciatívy cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce.

V predchádzajúcom období aktívne spolupracovala s významnými konzultačnými spoločnosťami a medzinárodnými expertmi pôsobiacimi na trhu poskytovania konzultačných služieb v krajinách strednej a východnej Európy a Západného Balkánu.

Má skúsenosti s prípravou projektových návrhov a vedením a realizáciou medzinárodných projektov na úrovni dlhodobého experta a vedúceho projektového tímu. Doterajšie skúsenosti rozvíja, riadi a realizuje najmä v rámci týchto programových schém: EuropeAid, SlovakAid, Technická pomoc EÚ – twinning, podpora EBRD, Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus a Švajčiarsky finančný mechanizmus.

Späť na zoznam

Filip Krekáč

Content Specialist Jenewein Group

V spoločnosti Jenewein Group pôsobí od roku 2013, v súčasnosti na pozícii Content Specialist.

Ako Content Specialist vyhľadáva a pripravuje informácie a podklady nevyhnutné pre úspešnú, rýchlu a efektívnu tvorbu strategických a pozičných dokumentov. Do obsahu jednotlivých postupov a metodológií vnáša nový pohľad podporený znalosťami a zručnosťami získanými v oblasti kreatívneho priemyslu. Koordinuje a manažuje projekty, ktoré využívajú multimediálne technológie. Jeho silnou stránkou je manažment tvorivých tímov, vyhodnocovanie výkonnosti vytvoreného obsahu a sledovanie spätnej väzby. Aktívne sa podieľa na kreovaní, správe a vývoji vizuálneho i textového obsahu digitálnej prezentácie celej skupiny. Je prínosom najmä pri interaktívnej marketingovej komunikácii, online marketingu a e-commerce, spravovaní sociálnych sietí a tvorbe obsahu webových stránok a reklamných a obchodných kampaní.

Je absolventom Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, kde na Fakulte masmédií úspešne vyštudoval odbor Masmediálna a marketingová komunikácia. Počas vysokoškolského štúdia pre Jenewein Group a ostatné spoločnosti v jej portfóliu a poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pracoval ako Back Office Assistant.

Späť na zoznam

Martin Krekáč

Chairman & Owner Jenewein Group
Founding Senior Partner Amrop – Fipra

V roku 1990 sa Martinovi Krekáčovi podarilo vybudovať silné medzinárodné zázemie na poskytovanie poradenských služieb so zameraním na Management Consulting a Executive Search. Už v tom čase položil základy česko-slovenskej poradenskej skupiny Jenewein Group. Vďaka jeho osobnému nasadeniu sa slovenská spoločnosť Jenewein & Partners v roku 1999 zmenila na Amrop Slovakia a stala sa plnohodnotnou súčasťou globálnej organizácie Amrop – Leaders For What's Next. Od roku 2004 je jej senior partnerom.

Je chairmanom a majiteľom Jenewein Group, prémiovej poradenskej skupiny, ktorá pomáha organizáciám a jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie. V Slovenskej republike je zároveň integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenskej spoločnosti Amrop Slovakia a od roku 2007 aj špecializovanej spoločnosti Fipra pre oblasť Public Affairs a Government Relations, kde je zakladajúcim senior partnerom.

Zodpovedá za posilňovanie poradenského portfólia skupiny a vytváranie synergických riešení medzi jednotlivými poradenskými spoločnosťami a expertmi z Business Innovation Network (BIN), platformy na vytváranie inovatívnych riešení pre klientov. Zároveň spravuje strategický rozvoj vzťahov vo verejnom sektore a v štátom regulovaných priemyselných odvetviach a napomáha vytváraniu efektívnych partnerstiev a transferu poznatkov medzi súkromným a verejným sektorom. Je rešpektovaným osobným poradcom v strategických otázkach a gestorom poradenstva pre rodinné podnikanie.

Je zakladateľom a prezidentom poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli, členom viacerých správnych rád a združení, klubov a organizácií doma a v zahraničí, ako aj členom poradných orgánov slovenského parlamentu a vlády. V rokoch 2005 až 2013 bol prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) a v rokoch 2006 až 2010 členom – radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) v Bruseli. Za rok 2016 bol nominovaný na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Hospodárstvo. Má za sebou niekoľko desiatok odborných vystúpení a rozsiahlu publikačnú činnosť doma a v zahraničí.

Späť na zoznam

Michal Lukáč

Client Partner Amrop Slovakia

V spoločnosti Amrop Slovakia pôsobí ako Client Partner. Na základe realizácie veľkého množstva zadaní pre klientov z medzinárodného i lokálneho prostredia predovšetkým vo výrobnom sektore a budovania vlastnej expertízy je lídrom funkčných špecializácií Supply Chain & Operations Officers a Digital & Technology Officers. Počas profesionálnej manažérskej kariéry, aj v oblasti poradenstva, získal množstvo relevantných skúseností pri realizácii projektov v oblasti Executive Search a Strategic Talent Acquisition. Zameriava sa aj na rozvoj biznis príležitostí naprieč viacerými sektormi a udržiavanie dlhodobých, obojstranne výhodných a pevných partnerstiev s doterajšími klientmi. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore Manažment ľudských zdrojov. Súčasťou spoločnosti je od roku 2008.

V širšom konzultačnom tíme poskytuje odbornú podporu klientom z rôznych oblastí v aktivitách súvisiacich s nastavovaním či optimalizáciou procesov v oblasti ľudského kapitálu. Má skúsenosti s prieskumami a analýzami trhu a podporou projektov v oblasti Leadership Assessment a v oblasti organizačného poradenstva.

Pred príchodom do spoločnosti niekoľko rokov pôsobil v jednej z popredných medzinárodných spoločností pôsobiacej v oblasti organizácie a riadenia dopravných a logistických služieb, pričom sa zameriaval na leteckú prepravu tovaru.

Späť na zoznam

Rastislav Madunický

Senior Special Advisor Amrop Slovakia

Jeho profesijná kariéra sa začala v roku 1992 po absolvovaní Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline v oblasti marketingu. Pôsobil v spoločnosti Slovenská pošta ako riaditeľ marketingu a vo finančnej skupine J&T Finance Group ako marketingový manažér. Venoval sa riadeniu marketingových a predajných aktivít, prieskumov trhu, spracovaniu marketingových plánov, tvorbe marketingových informačných systémov a propagačných aktivít. Pripravoval a realizoval tréningové programy v oblasti marketingu.

V roku 1998 sa začal venovať poradenstvu v oblasti ľudského kapitálu v globálnej spoločnosti zameriavajúcej sa na organizačné poradenstvo, kde pôsobil ako senior konzultant. Zaoberal sa prieskumami odmeňovania a tvorbou systémov odmeňovania, zavádzaním systémov riadenia výkonnosti a rozvojom ľudských zdrojov na základe spôsobilostí. Pripravoval a realizoval tréningové programy v oblasti rozvoja manažérskych zručností s cieľom zvyšovania výkonnosti tímov.

Od roku 2007, keď založil vlastný konzultačný biznis, spolupracuje s Amropom. Je efektívnym partnerom našich klientov, ktorým pomáha tvoriť politiky a štruktúry odmeňovania a systemizácie pracovných pozícií, implementuje systémy riadenia výkonnosti, venuje sa rozvoju manažérov, realizuje prieskumy spokojnosti a efektívnosti organizácií. Prácu s klientmi realizuje formou projektov, tréningov, e-learningu, workshopov alebo koučingu. Vystupoval na niekoľkých konferenciách a je autorom článkov vo viacerých odborných publikáciách v oblasti odmeňovania, riadenia výkonnosti a rozvoja manažérov.

Späť na zoznam

Ladislava Molnárová

Talent Acquisition Partner Amrop Slovakia

Je Talent Acquisition Partner v spoločnosti Amrop Slovakia a zodpovedá za stratégiu tvorby udržateľného Talent Supply Chain v koncepte strategického získavania talentov. Zároveň koordinuje pracovné skupiny špecializované na obsadzovanie typizovaných pozícií (tzv. By-Role Practices) a rozvojové projekty v oblasti Executive Coaching. Jej súčasťou je od roku 2007.

Má za sebou niekoľkoročné skúsenosti v oblasti Executive Search, počas ktorých obsadila množstvo top manažérskych pozícií najmä v sektoroch Healthcare/Life Science a Consumer Markets s dôrazom na farmáciu, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, maloobchod, FMCG, médiá a reklamu. Je expertkou na hľadanie riešení v rámci širšieho regiónu pre oblasti Corporate Affairs, Sales, Marketing a Human Resources. Jej zodpovednosť pokrýva aj rozvoj obchodných vzťahov s klientmi pre oblasť koučingových služieb a spravuje Amrop portfólio koučov.

Pred príchodom do poradenstva pracovala viac ako štyri roky na pozícii manažérky ľudských zdrojov pre jeden z najväčších nadnárodných maloobchodných reťazcov, kde zodpovedala za personálnu a tréningovú oblasť v Českej republike a na Slovensku.

Počas kariéry nadobudla bohaté skúsenosti v oblasti príprav kompetenčných modelov, náborov a výberov, odmeňovania, motivácie a spokojnosti zamestnancov, talent manažmentu, rozvoja zamestnancov, realizácie rozvojových a assessment centier, riadenia výkonnosti a manažérskych či personálnych auditov. Praktické skúsenosti v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti a cestovného ruchu vrátane kúpeľníctva využíva ako členka dozornej rady v Kúpeľoch Diamant Dudince.

Aktívne sa zasadzuje za manažment diverzity najmä v oblasti pôsobenia žien v riadiacich pozíciách a posilňovania ženského vodcovstva, takisto riadi projekty firemného dobrovoľníctva. Angažuje sa v projektoch spolupráce s neziskovým sektorom a publikuje mnohé odborné články. Je reprezentantom Amropu v rámci HR komunity na Slovensku.

Späť na zoznam

Lucia Nacíková

Senior Consultant Amrop Slovakia

Zastáva pozíciu senior konzultantky v Amrop Slovakia. V prvých rokoch po príchode do spoločnosti nadobudla bohaté skúsenosti s rešeršom a analýzou trhu, ktoré v súčasnosti uplatňuje pri samostatnej realizácii projektov v oblasti Executive Search a Strategic Talent Acquisition. Je lídrom funkčnej špecializácie HR Officers s dôrazom na rozvoj vzťahov s kľúčovými predstaviteľmi HR komunity a zároveň zodpovedá za oblasť riadenia vzťahov s kandidátmi. Má skúsenosti s obsadzovaním širokého spektra manažérskych a špecializovaných pozícií v sektoroch Consumer Markets & Media a Automotive & Industry.

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na obchodný manažment a manažment cestovného ruchu. Počas štúdia absolvovala zahraničný pobyt na Haaga-Helia University of Applied Sciences vo fínskych Helsinkách, kde sa venovala štúdiu zahraničného obchodu. Súčasťou spoločnosti je od roku 2011.

Späť na zoznam

Dušan Opálený

Technical & IT Manager Jenewein Group

Pôsobí v spoločnosti Jenewein Group na pozícii Technical & IT Manager. Jej súčasťou sa stal v roku 1997.

Oblasť informačných technológií je jednou z hlavných oblastí jeho zodpovedností a kompetencií od samého začiatku pôsobenia v spoločnosti. Prioritne ide o nákup, servis a údržbu výpočtovej techniky (softvér a hardvér), správu počítačovej a mobilnej siete, zabezpečenie internetového vybavenia, správu webových stránok a komunikáciu prostredníctvom sociálnych sietí pre spoločnosti Jenewein Group, Amrop a Fipra a poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP). V rámci viacročnej praxe získal bohaté skúsenosti aj v oblastiach ako marketing, reklama, firemná filantropia a Facility Management. Okrem toho ako Project Manager participuje na príprave a organizovaní firemných podujatí a na koordinácii a projektovom riadení tímov zložených špeciálne na jednotlivé projekty, ktoré Jenewein Group realizuje v partnerstve s rôznymi externými subjektmi na domácej i európskej úrovni.

Je absolventom Strednej priemyselnej školy chemickej a pred príchodom do Jenewein Group pracoval ako obchodný poradca a konzultant v oblasti reklamy.

Späť na zoznam

Lucie Országhová

Senior Research Consultant Amrop Slovakia & Jenewein Group

V spoločnosti Amrop Slovakia pôsobí od roku 2015 a zastáva pozíciu senior rešeršnej konzultantky pre projekty v oblasti Executive Search a Strategic Talent Acquisition. Zároveň z rovnakej pozície pracuje aj pre poradenskú skupinu Jenewein Group. Primárnou náplňou jej práce je aktívne vyhľadávanie a spracúvanie údajov o relevantnom trhu, následná analýza a aktívne oslovovanie potenciálnych kandidátov. Keďže pôsobí aj v Bruseli, zameriava sa aj na česko-slovenskú komunitu pracujúcu v zahraničí. V jej rámci sa sústreďuje na identifikovanie, komunikáciu a konzultácie s kandidátmi, ktorí po úspešnej zahraničnej kariére uvažujú o návrate domov alebo profesijnom uplatnení v inej krajine.

Má skúsenosti s prácou s ľuďmi v oblasti recruitingu, ktoré nadobudla počas stáží v medzinárodných personálnych agentúrach. Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor psychológia, pričom počas štúdia sa zúčastnila na zahraničnom študijnom pobyte v Krakove.

Späť na zoznam

Katarína Polakovičová

Senior Research Consultant Amrop Slovakia

V spoločnosti Amrop Slovakia pôsobí od roku 2016 a zastáva pozíciu senior rešeršnej konzultantky pre projekty v oblasti Executive Search a Strategic Talent Acquisition. Primárnou náplňou jej práce je aktívne vyhľadávanie a spracúvanie údajov o relevantnom trhu, následná analýza a aktívne oslovovanie potenciálnych kandidátov.

Je absolventkou Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Má skúsenosti s komunikáciou so zákazníkmi a s obchodnými partnermi, ktoré nadobudla počas študentskej praxe a pri práci pre inú spoločnosť pri podpore zákazníkov.
Späť na zoznam

Ingrid Svitaničová

Office & Happiness Manager Jenewein Group

V spoločnosti Jenewein Group pôsobí ako Office & Happiness Manager. Medzi jej hlavné úlohy v oblasti Office Management patrí zabezpečovanie plynulého chodu kancelárie, vedenie pridelenej agendy, archívu a zásob, administratívna a organizačná podpora partnerského tímu a komunikácia so zamestnancami, s kandidátmi, dodávateľmi a so zákazníkmi. Je dôležitou posilou pre ekonomické oddelenie, podieľa sa na získavaní podkladov nevyhnutných pri realizácii jednotlivých poradenských projektov vrátane práce s informačným systémom a je významným článkom pri nástupe nových zamestnancov.

Ako Happiness Manager vytvára prostredie, čas a inšpiráciu na rôzne aktivity podporujúce nielen kreativitu, žitie hodnôt a inovácie, ale najmä výkonnosť, efektívnosť a kvalitu vzťahov v tíme, internú komunikáciu, pozitívne emócie, spokojnosť a spoločenskú i ľudskú zodpovednosť v súlade s firemnou kultúrou a spoločnými hodnotami. Plánuje a realizuje aktivity smerujúce k posilňovaniu zamestnávateľskej značky a firemnému dobrovoľníctvu. Koordinuje firemné eventy a pracovné jubileá a realizuje zamestnanecké prieskumy spokojnosti.

Jej profesijná kariéra bola s Jenewein Group spojená už v minulosti 14 rokov (1997 až 2011), keď zodpovedala za vedenie administratívy poradenskej skupiny, pričom zároveň sa aktívne podieľala aj na organizácii a realizácii projektov. Neskôr niekoľko rokov zastrešovala rešeršnú fázu Executive Search projektov na pozícii Research Consultant.

Späť na zoznam

Tara Swart

Senior Executive Coach & Neuroscience Consultant Amrop Slovakia

Tara Swart pracuje v Amrope predovšetkým na poradenských riešeniach v oblasti Context Driven Leadership Assessment a ako kouč manažérov. Prioritne sa zameriava na úroveň majiteľov, členov správnych orgánov a generálnych, finančných a líniových riaditeľov. Patrí k popredným svetovým odborníkom aplikujúcim neurovedu do podnikania. Súčasťou poradenského tímu slovenského Amropu je od roku 2013.

Je konzultantkou, koučom a trénerkou s jedinečným pozadím. Je absolventkou Oxfordskej univerzity so špecializáciou na psychiatriu a s doktorátom z neurovedy. Vďaka nadobudnutému vzdelaniu, viacročnej psychiatrickej praxi a ďalším skúsenostiam dokáže odhaliť, ako ľudský mozog ovplyvňuje výkonnosť manažérov a lídrov. Pozná základné vzorce ľudského správania, ktoré podmieňujú dlhodobo úspešnú krivku kariérneho rozvoja. Pri poradenských riešeniach vrátane individuálneho koučovania využíva prevratné vedecké metódy, ktoré sú zárukou trvalých výsledkov pre manažérov na najvyššej úrovni riadenia a pre top tímy vo všetkých sektoroch.

Je expert na budovanie osobnej efektivity a v čase dynamicky sa meniaceho prostredia a zmien je ideálnym partnerom pre ľudí, ktorí majú záujem rozvíjať vlastné manažérske zručnosti, vplyv a autoritu a ktorých ambíciou je ovplyvňovať kľúčových spolupracovníkov v prospech spoločných cieľov.

Ako autorka viacerých publikácií a článkov uverejnených v odborných časopisoch často prednáša na odborných fórach a konferenciách nielen vo Veľkej Británii, ale na celom svete.

Späť na zoznam

Erik Szedély

Account Manager Fipra Slovakia

Do spoločnosti Fipra Slovakia nastúpil v roku 2014 a v súčasnosti zastáva pozíciu Account Manager. Je zodpovedný za legislatívny monitoring a vypracúvanie správ a prípravu analýz legislatívnych a regulačných opatrení v relevantných oblastiach.

Po absolvovaní bakalárskeho stupňa štúdia medzinárodných vzťahov na Univerzite v Oslo získal magisterský titul Master of Advanced International Studies na Diplomatickej akadémii vo Viedni. V roku 2011 v rámci programu Erazmus absolvoval polročný študijný pobyt na prestížnej univerzite Sciences Po v Paríži. Odborné a organizačné zručnosti si zdokonaľoval aktivitou vo viacerých študentských spolkoch vrátane ročného vedenia Norway Model United Nations Society. Počas štúdia sa vo výskume venoval primárne vzťahom medzi súkromným a verejným sektorom so zameraním na rolu nadnárodných spoločností z ekonomického a politického hľadiska.

Pred nástupom do Fipry absolvoval viaceré stáže v neziskovom sektore a štátnej správe, ktoré zahŕňali pozície na Veľvyslanectve SR v Tel Avive, v agentúre SARIO či na Ministerstve financií SR.

Späť na zoznam

Igor Šulík

Managing Leadership Partner Amrop Slovakia
Board Member Jenewein Group

Je Managing Leadership Partner v spoločnosti Amrop Slovakia a členom Strategickej rady Jenewein Group. Ako seniorný Executive Search konzultant sa primárne sústreďuje na rozvoj spolupráce s medzinárodnými spoločnosťami a je garantom rozvoja odborných riešení v oblasti Leadership Consulting Services. V spoločnosti pôsobí od roku 2002. V medzinárodnej štruktúre Amropu je zodpovedný za vedenie Amrop Global Practice Group Industrial.

Zodpovedá za strategický rozvoj vzťahov s najvyššími predstaviteľmi spoločností v rámci CEO & Board odbornej pracovnej skupiny, ktorým poskytuje riešenia aj prostredníctvom špecializovaných služieb Board Advisory zameraných na výber členov a štruktúru štatutárnych orgánov a hodnotenie výkonu štatutárneho orgánu ako celku i jeho jednotlivých členov v komerčnom i vo verejnom sektore. Poskytuje poradenstvo v oblasti dobrej správy a riadenia spoločnosti (Corporate Governance) na lokálnej i medzinárodnej úrovni.

Má dlhoročné skúsenosti s vedením a realizovaním medzinárodných projektov v oblasti Executive Search na rôzne pozície v správnych orgánoch spoločností, na C-úrovni a ostatných manažérskych úrovniach riadenia v celom spektre spoločností. Má znalosti a skúsenosti s vedením poradenských projektov v oblasti Leadership Services s dôrazom na organizačné poradenstvo vrátane projektov potenciálových analýz a projektov profesionálneho rozvoja správnych orgánov spoločností a manažmentu. Ako člen medzinárodného NeuroLeadership Institute je lídrom pri dizajnovaní a poskytovaní poradenskej služby Context Driven Leadership Assessment využívajúcej najnovšie poznatky kognitívnej sociálnej neurovedy.

Pred príchodom do spoločnosti pracoval v inej Executive Search spoločnosti, ktorú istý čas viedol ako riaditeľ jej slovenského zastúpenia. Ešte predtým pracoval v administratíve fondu rizikového kapitálu.

Je členom správnej rady poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli. Ďalej je členom European Corporate Governance Institute (ECGI) a oficiálnym i4 partnerom The About My Brain Institute. Má za sebou bohatú prednášateľskú a publikačnú činnosť doma a v zahraničí.

Späť na zoznam

Tatiana Šulíková

Research Consultant Amrop Slovakia

V spoločnosti Amrop Slovakia pôsobí na pozícii rešeršnej konzultantky. Primárne zastrešuje rešeršnú fázu Executive Search projektov pre klientov z oblasti Automotive & Industry. Ako seniorný analytik sa venuje analýzam procesov a systémov pri nastavovaní nových konceptov a stratégií a hodnoteniu opatrení, ktoré sa prijímajú v súkromnom i vo verejnom sektore. Súčasťou spoločnosti je od roku 2011.

Z predchádzajúceho pracovného života má skúsenosti z oblasti vzdelávania a koučingu. Participovala na realizácii rozsiahlych projektov v oblasti vedy a výskumu a na prezentácii ich výsledkov na medzinárodných fórach a konferenciách. Má bohatú skúsenosť s redakčnou, publikačnou a lektorskou činnosťou.


Späť na zoznam

Andrea Vadkerti

Senior Special Advisor Amrop Slovakia

Kvalita otázok predurčuje hĺbku odpovedí – takto jednoducho možno definovať prístup trénerky a koučky top manažérov, ktorá sa stala spolupracovníčkou Amropu v roku 2014. V minulosti sa na Slovensku presadila ako rešpektovaná spravodajská novinárka špecializujúca sa na hĺbkové interview. Práve v tomto období spustila vlastný konzultačný biznis zameraný na Speech Coaching a Soft Skills tréningy.

Po získaní licencií na Executive Coaching vo Veľkej Británii a intenzívnej práci na vlastnom osobnom rozvoji si vybudovala meno ako business koučka predovšetkým v rýchlo rastúcich sektoroch IT, technológií a finančníctva. Na konte má viac ako 500 koučovacích hodín a realizovala desiatky tímových koučingov a tréningov. Je držiteľkou celosvetovej licencie konzultanta Talent Dynamics a priekopníčkou tohto singapurského Business Development modelu v regióne strednej a východnej Európy. Okrem toho získala certifikáciu Transformative Master Coach a stala sa členkou Medzinárodnej federácie koučov ICF (International Coach Federation) v Singapure. Je aktívnou spolupracovníčkou uznávaného inštitútu Barrett Values Centre v Londýne a spoluzakladateľkou organizácie GIFEW. Pri práci využíva prevratné metódy NLP, neurovied a tappingu a jej prístup je holistický.

Je ideálnym partnerom klientov, ktorí sú radi koučovaní do hĺbky s trvalým prínosom do pracovného života aj súkromia. Pracuje efektívne s merateľnými výsledkami. Žije a vzdeláva sa v zahraničí, čo jej dáva kozmopolitný nadhľad na výzvy slovenských klientov. Jednotlivcov i medzinárodné tímy mentoruje, koučuje a trénuje aj v anglickom jazyku.

Späť na zoznam

Jana Zemanová

Senior Account Manager Fipra Slovakia

V spoločnosti Fipra Slovakia pôsobí od roku 2008 na pozícii Senior Account Manager. Primárne zodpovedá za monitorovanie a rešerše vládnej a parlamentnej agendy a vypracúvanie tematických správ pre klientov z rôznych oblastí.

V roku 2007 úspešne ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Následne pokračovala v štúdiu na Inštitúte medzinárodných vzťahov a aproximácie práva – v rámci programu zameraného na vzdelávanie expertov pre zahraničnú službu. V roku 2009 ukončila trojsemestrálny postgraduálny študijný program. V rámci rigorózneho konania sa venuje výskumu na tému Právne aspekty dopadu implementácie Lisabonskej zmluvy na inštitucionálny rámec Európskej únie. Počas štúdia pracovala v právnych kanceláriách ako študentská spolupracovníčka.

Späť na zoznam

Patrik Zoltvány

Senior Partner Fipra Slovakia
Board Member Jenewein Group

Je seniorom partnerom a konateľom spoločnosti Fipra Slovakia a členom Strategickej rady Jenewein Group zodpovedným za teritoriálne rozširovanie poradenských služieb. Dlhodobo sa venuje vedeniu a realizácii medzinárodných projektov v oblasti verejných a regulačných záležitostí so špecifickým zameraním na EU Government Affairs, hospodársku súťaž, štátnu pomoc, budovanie kapacít a inštitúcií a strategické poradenstvo pre programy EÚ. V spoločnosti Jenewein Group pôsobí od roku 1999 a už v roku 2004 sa stal partnerom pre oblasť EU Consulting & Lobbying Services a vedúcim EÚ kancelárie v Bruseli.

Začínal v oblasti poradenstva pri analýze dopadov členstva v EÚ na aktivity jednotlivých firiem, budovaní kontaktov/vzťahov s inštitúciami a profesijnými združeniami v EÚ a lobing v Bruseli vrátane výberu a prípravy odborníkov pre európske záležitosti. Má bohaté skúsenosti s prácou zameranou na problematiku EÚ pre komerčný a vládny sektor na rôznych úrovniach ako projektový manažér, konzultant a poradca pre ministerstvá a európske inštitúcie v Bruseli.

Bol členom tímu zabezpečujúceho odčlenenie komplexnej poradenskej ponuky v oblasti Public Affairs & Government Relations, aby sa prostredníctvom spoločnosti Fipra Slovakia stala súčasťou FIPRA Group, vedúcej európskej skupiny pôsobiacej v oblasti verejných a regulačných politík so špeciálnym zameraním na strategické vládne vzťahy a s vlastným EÚ zastúpením v Bruseli, ktoré koordinuje zastupovanie klientov a presadzovanie ich záujmov smerom k európskym inštitúciám. Od jej vzniku v roku 2007 je jej spolumajiteľom a senior partnerom.

Je viceprezidentom poradensko-analytického inštitútu Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli. Na európskej úrovni bol členom – radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) v Bruseli (2006-2010), kde sa venoval najmä oblasti externých vzťahov s krajinami pripravujúcimi sa na členstvo v EÚ. V rámci EESC bol členom Kontaktnej skupiny pre Západný Balkán, ktorej prostredníctvom napomáhal týmto krajinám pri etablovaní v EÚ. Má za sebou niekoľko desiatok odborných vystúpení a rozsiahlu publikačnú činnosť doma a v zahraničí.

Späť na zoznam