Inovácie

Pozeráme sa do budúcnosti. So všetkou vážnosťou.
Inovácie sú investície, pokrok a budúca pridaná hodnota.
Inovácie sú základným predpokladom úspešnej budúcnosti.


Úspech spoločnosti v našom ponímaní podmieňuje v prvom rade schopnosť poskytovať najvyššiu možnú mieru pridanej hodnoty. To znamená identifikovať a nasledovať nové výzvy spojené so súčasnými trendmi vyplývajúcimi primárne z pôsobenia silných globálnych hráčov. Práve faktor rýchlej konkurenčnej zmeny, ktorá má omnoho väčšiu silu a tempo ako kedykoľvek predtým, mení základné podmienky budúceho úspechu. Na zabezpečenie konkurenčnej výhody je nevyhnutné byť tvorcom rýchleho podnikateľského tempa a nie len nasledovať kroky konkurencie. Nie všetky spoločnosti sú však schopné vyrovnať sa s novými trendmi a poradiť si s konkurenciou. Schopnosť prežiť v podnikaní je preto založená na schopnosti inovovať a na schopnosti inovácie správne zavádzať. Najprv vo vlastnej spoločnosti a neskôr aj u klientov, ktorí následne preberú štafetu a tento princíp využívajú ďalej.

INOVÁCIE A VY.
Dosiahnuť úspech a stabilný rast vo svete biznisu, kde sa dennodenne vynárajú nové výzvy, si od moderných spoločností vyžaduje schopnosť flexibilne a rýchlo reagovať na zmeny, ktoré prináša globalizácia. Základom úspechu v budúcnosti je poznanie, že problémy, ktorým čelia väčšie i menšie spoločnosti, sú úzko prepojené a vyžadujú si komplexný prístup. Spájať zdanlivo nespojiteľné a hľadať riešenia, ktoré sa prelínajú v rámci spoločností a trhov, to je úloha, ktorú musia úspešní hráči zvládnuť, ak chcú byť naďalej úspešní.

S ambíciou odpovedať na výzvy zajtrajška prichádzame s originálnym pohľadom na poradenské služby. Na základe skúseností z viac ako dvoch dekád na trhu sme práve my lídrom, ktorý si uvedomuje, aká je budúcnosť poradenstva. Napriek tomu, že prostredníctvom spoločností Jenewein Group, Amrop a Fipra je záber poskytovaných služieb skutočne široký a kvalitný, chceme ponúkať klientom viac – výnimočný produkt Business Innovation Network (BIN), vďaka ktorému dokážeme komplexne odpovedať na súčasné i budúce otázky a problémy.

BIN je inovatívna platforma patriaca k Jenewein Group. Poskytuje nadštandardné a komplexné riešenia pre akýkoľvek problém, ktorému podnikateľské štruktúry čelia. Táto myšlienka je jednoduchá a revolučná zároveň. BIN sa nepohybuje v limitoch vlastných spoločností alebo segmentov poradenstva, ale prostredníctvom siete špičkových odborníkov využíva synergiu jednotlivých profesionálov a ich prístupu, poznatkov a skúseností a vie doručiť ozajstné komplexné, efektívne a inovatívne riešenia.

V praxi sme vďaka BIN schopní doplniť expertov z vlastných poradenských spoločností o odborníkov a špecialistov z iných odborov, a tak priniesť úplne iné pohľady a riešenia. Cez BIN spájame tých najlepších, ktorých možno na trhu nájsť. Vklad každého jednotlivca do tohto exkluzívneho tímu z neho robí flexibilnú a funkčnú platformu schopnú reagovať na akékoľvek požiadavky s jediným spoločným cieľom – pomôcť uspieť v rámci biznisu komplexným a inovatívnym prístupom, aký nemožno nikde inde nájsť.

INOVÁCIE A MY.
Inovácie sú pre nás investícia, pokrok a pridaná hodnota. Veľmi dobre vieme, že hľadanie štandardných riešení nie je dostatočné. V modernom podnikateľskom prostredí je nevyhnutné odlíšiť sa, mať kvalitnejší produkt, efektívnejší systém, na mieru šité riešenia, internú komunikáciu bez informačného šumu, transparentnejšie vzťahy, atď. Prostredníctvom interného Business Innovation Practice (BIP) preto v spoločnostiach Jenewein Group, Amrop a Fipra inovujeme poradenské produkty a vlastné procesy.

BIP prostredníctvom odborne profilovaných a podľa potreby zostavených pracovných tímov definuje a zavádza moderné postupy zabezpečujúce zvyšovanie kvality a pridanej hodnoty poradenských produktov a procesov s priamym dopadom na zvyšovanie konkurencieschopnosti a kontinuálneho rastu. BIP pôsobí ako inovačná, koordinačná a komunikačná interná jednotka. Svoje ciele dosahuje prostredníctvom týchto oblastí:

Inovácia produktov
Zahŕňa modernizáciu existujúcich a rozvoj nových poradenských riešení v súlade s globálnymi trendmi. Ich základom je monitoring a rešeršný prístup k trhu prostredníctvom pravidelného komplexného prieskumu jestvujúcich riešení a tzv. trhového benchmarku. Ďalšie aktivity vychádzajú z interného a externého prostredia (napr. angažovanosť manažmentu a zamestnancov pri rozvoji nových služieb). Rovnako dôležitý je aj funkčný systém motivácie a vyhodnocovania navrhovaných inovačných riešení zo strany manažmentu a zamestnancov tak, aby viedol k stimulácii tvorby a efektivity navrhovaných riešení. Inovačné riešenia sú našou hlasnou odpoveďou na neustále sa rozvíjajúcu konkurenciu, globálne trendy a požiadavky zo strany klientov.

Inovácia procesov
Zabezpečuje efektivitu vnútorných procesov pri fungovaní jednotlivých spoločností a realizácii poradenských riešení. Kvalitný proces ich realizácie je základom budovania dlhodobých vzťahov, stanovenia efektívnych kompetencií členov realizačných tímov, riadenia zdieľania zodpovedností a dostatočného reportovania. Zároveň je základným stavebným prvkom následného úspešného chodu CRM systému. BIP v tejto oblasti poskytujú riešenia pre tvorbu realizačných postupov, ktoré sú v súlade s najmodernejšími a najefektívnejšími dostupnými spôsobmi realizácie profesionálnych riešení. Meniace sa trhové prostredie, technické možnosti a globálne trendy nás podnecujú k zmene našich prístupov smerom k efektívnejším riešeniam s maximalizáciou pridanej hodnoty.

Jenewein Group, s.r.o., v Slovenskej republike a Amrop Slovakia, s.r.o., sa pripojili ku konceptu a k implementácii "značky Slovensko" s nosným sloganom Good Idea Slovakia.