• Líderské postavenie

  Jenewein Group spoločnosti poskytujú komplexné
  služby v troch hlavných poradenských oblastiach.

  Viac >>
 • Orientácia na klienta

  Jenewein Group spoločnosti spájajú svoje sily na dosiahnutie jedinečných kombinácií pre klientov.

  Viac >>
 • Inovatívne myslenie

  Jenewein Group a jej spoločnosti nepoznajú limity
  a vďaka sieti špičkových odborníkov dokážu vyhovieť akýmkoľvek výzvam.

  Viac >>
 • Globálny dosah

  Jenewein Group spája renomované značky, ktoré sú súčasťou líderských globálnych sietí a medzinárodných organizácií.

  Viac >>

Jenewein Group je prémiovou Strategic Management Consulting spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie.


Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra).

Vlastnú expertnosť umocňujeme cez Business Innovation Network, ktorá využíva synergiu špičkových odborníkov z rôznych odborov.

Corporate Governance

Jenewein Group ako strategická poradenská spoločnosť ctí princípy dobrej správy spoločnosti, ktoré aplikuje aj do spoločností Amrop a Fipra, pretože verí, že iba prostredníctvom otvoreného informovania o organizácii a kontrolných mechanizmoch a dodržiavania štandardov a rozhodovacích mechanizmov si môže získať a udržať dôveru zamestnancov, zákazníkov, majiteľov a verejnosti.

Aj preto sa riadime princípmi dobrej správy, spoločensky zodpovedného správania a inovatívnosti a presadzovaním najvyšších štandardov kvality. S cieľom preniesť tieto predsavzatia do každodenného života sme vytvorili štruktúru orgánov, aby všetci zainteresovaní videli, že Jenewein Group rovnako ako aj Amrop a Fipra udržiavajú vlastné podnikanie v dobrom stave, a aby následne pocítili z toho vyplývajúcu istotu, že sú vedené zodpovedne. Jenewein Group, Amrop a Fipra vytvorili rámec na jednotné spravovanie, ktorého úlohou je garantovať a zabezpečiť dôslednú aplikáciu princípov, ktorými sa riadia.

Jenewein Group spravuje Chairman, ktorý stojí aj na čele Strategickej rady. Z tejto pozície zodpovedá za posilňovanie poradenského portfólia a vytváranie synergických riešení medzi Jenewein Group a poradenskými spoločnosťami Amrop a Fipra, kde je Senior Partnerom, a expertmi z Business Innovation Network (BIN), platformy na vytváranie inovatívnych riešení pre klientov. Zároveň kontroluje výkon jednotlivých spoločností a menuje a odvoláva partnerov jednotlivých spoločností a členov Strategickej rady.

Za koordináciu spoločných záujmov, strategický rozvoj jednotlivých profesionálnych oblastí a napĺňanie stanovených cieľov zodpovedá Strategická rada. Tvoria ju interní partneri jednotlivých spoločností a prizvaní odborníci z externého prostredia, ktorí poskytujú nezávislé vstupy a usmernenia prostredníctvom zdieľania názorov na stratégiu spoločností Jenewein Group, Amrop a Fipra, obchodné plánovanie a ďalšie kľúčové témy. Členovia rady dohliadajú na realizáciu aktivít v súlade so stratégiou, priebežne vyhodnocujú jej plnenie a minimálne raz ročne o aktuálnom stave informujú Valné zhromaždenia jednotlivých spoločností.

Všetci členovia jednotlivých orgánov sú plne oddaní najvyšším princípom dobrej správy a zodpovednému vedeniu podnikania. Jenewein Group, Amrop a Fipra ako lídri príslušných trhov sú a vždy budú zástancami a advokátmi vysokých etických štandardov, transparentnosti a princípov dobrej správy spoločnosti v oblasti svojho pôsobenia.

Za každým poradenským riešením, ktoré poskytuje Jenewein Group vrátane poradenských spoločností Amrop a Fipra, stojí tím kvalitných konzultantov a expertov. Pri svojej práci stavajú na poznaní a rešpektovaní globálnych i lokálnych súvislostí, spojení s celosvetovými renomovanými značkami a uznávaní expertnej skúsenosti a dlhoročnej praxe. Vďaka podpore rešeršného tímu a previazaniu s analytickým inštitútom EPPP a profesionálnou sieťou špičkových odborníkov z iných oblastí (BIN) dokážu uspokojiť akékoľvek požiadavky klientov bez ohľadu na to, kde pôsobia, a doručiť komplexné, efektívne a inovatívne riešenia.

Podporu poradenským riešeniam poskytuje aj Back Office, ktorý zároveň zabezpečuje aj bezproblémové fungovanie jednotlivých spoločností a projektový manažment pri organizácii rôznych typov podujatí. Vďaka zvládnutiu procesov v príslušnej kompetencii, viacsmernej komunikácii a premyslenej koordinácii Back Office umožňuje jednotlivým poradenským tímom plne sa sústrediť na hľadanie a poskytovanie riešení klientom.