• Líderské postavenie

  Od založenia v roku 1990 poskytujeme komplexné strategické služby na jednom mieste (one-stop shop).

  Viac >>
 • Tradícia a skúsenosť

  Opierame sa o partnerov a seniorný tím a priame zapojenie zakladateľov s vlastnou úspešnou skúsenosťou.

  Viac >>
 • Prinášame inovácie

  V rámci nášho individuálneho prístupu realizujeme na mieru šité a často nevšedné riešenia.

  Viac >>
 • Medzinárodné riešenia

  Vďaka medzinárodnému networku naše pôsobenie presahuje české a slovenské hranice.

  Viac >>
Sme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou, ktorá sa v rozpätí viac ako 30 rokov rozrástla na jednu z najznámejších a najčastejšie odporúčaných spoločností poskytujúcich na jednom mieste komplexné služby strategického líderstva, manažmentu a verejných záležitostí.

Prostredníctvom našich kancelárií v Prahe a Bratislave a medzinárodného networku dokážeme držať prst na pulze najnovšieho vývoja a v kombinácii s inovatívnymi prístupmi ponúknuť osvedčené riešenia v stredoeurópskom regióne i mimo neho.

Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, české i slovenské firmy, investori, privátne holdingy, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor. Náš tím partnerov a seniorných konzultantov sa usiluje o vytváranie obojstranne výhodných partnerstiev a budovanie dlhodobých vzťahov.

Legal Notice

Tento dokument obsahuje právne informácie vzťahujúce sa na obsah webovej stránky www.jeneweingroup.com (ďalej len "stránka").

Jenewein Group je strategická poradenská spoločnosť so zameraním na Strategic Management Consulting. Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností (Amrop a Fipra) a združenia (EPPP), ktoré sú samostatnými a nezávislými právnickými subjektmi. Členské spoločnosti ani združenia nemajú oprávnenie právne ani inak zaväzovať spoločnosť Jenewein Group alebo ostatné z členských subjektov. Rovnako spoločnosť Jenewein Group nie je oprávnená právne alebo inak zaväzovať svoje členské subjekty. Jenewein Group ani žiadny z členských subjektov nezodpovedá za konanie ani opomenutia ostatných členských subjektov.

Informácie obsiahnuté a sprístupnené na tejto stránke sú poskytované spoločnosťou Jenewein Group ako vlastníkom tejto stránky a sú určené pre užívateľa na získanie všeobecných informácií týkajúcich sa spoločnosti Jenewein Group alebo jej činnosti. Obsah stránky je predmetom autorského práva a akékoľvek neoprávnené použitie dokumentov, informácií a iných údajov na tejto stránke môže porušiť toto autorské právo alebo iné práva.

Spoločnosť Jenewein Group povoľuje použitie dokumentov a informácií, ktoré možno získať z tejto stránky, najmä údaje o spoločnosti a jej členských subjektoch, informácie o ich činnostiach, za dodržania nižšie uvedených podmienok:

 • použitie dokumentov a informácií nie je výslovne zakázané
 • dokument nebude použitý na účel, ktorý je priamo alebo nepriamo komerčný
 • dokumenty a informácie získané z tejto stránky budú použité výlučne na informačné účely pre osobnú potrebu a nebudú nijakým spôsobom kopírované ani ďalej šírené
 • dokumenty a informácie nebudú žiadnym spôsobom upravované
 • dokumenty a každá ich kópia bude obsahovať údaje o nositeľovi autorských práv
 • bude uvedený zdroj, z ktorého boli dokumenty a informácie získané


Upozorňujeme, že použitie dokumentov a informácií z tejto stránky na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané. Vyššie uvedený súhlas na použitie dokumentov a informácií z tejto stránky nie je súhlasom na použitie alebo napodobňovanie grafického usporiadania alebo úpravy stránky ani udelením licencie.

Jenewein Group sa v čo najväčšom rozsahu snaží zabezpečiť, aby informácie obsiahnuté na tejto stránke boli získané zo spoľahlivých a vierohodných zdrojov. Jenewein Group však nie je zodpovedná za akékoľvek chyby alebo nedostatky ani za výsledok vzniknutý v dôsledku použitia týchto informácií, nakoľko takéto použitie je na vlastnú zodpovednosť. Jenewein Group, ako ani žiaden jej členský subjekt, nie sú zodpovedné za straty a riziká vyplývajúce z použitia dokumentov a informácií z tejto stránky, ani za akékoľvek následné ujmy, nepriame či náhodné, alebo iné škody akejkoľvek povahy spôsobené v súvislosti s použitím týchto dokumentov a informácií.

Jenewein je registrovaná obchodná značka spoločnosti Jenewein Group, s.r.o.