• Since our foundation in 1990, we have been providing complex strategic one-stop shop services.

  Read more >>
 • We rely on partners and a senior team as well as personal involvement of our founders with their own successful experience.

  Read more >>
 • As part of our individual approach, we implement customized and often exceptional solutions.

  Read more >>
 • Thanks to the global reach, our presence goes beyond the Czech and Slovak borders.

  Read more >>


Case studies | Surveys | Analyses
Publications | Articles | Interviews
Blogs | Strategies | Concepts | Projects

Sme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou so silnou väzbou na Rakúsko. V rozpätí viac ako 30 rokov sme sa rozrástli na jeden z najznámejších a najčastejšie odporúčaných stredoeurópskych butikov s globálnym dosahom poskytujúcich na jednom mieste (one-stop-shop consultancy) komplexné služby strategického líderstva, manažmentu a verejných politík.

Naše poradenské tímy sú aktívne v rámci globálnych partnerstiev a networkov, vďaka čomu dokážeme držať prst na pulze najnovšieho vývoja a v kombinácii s inovatívnymi prístupmi ponúknuť osvedčené riešenia v stredoeurópskom regióne i mimo neho.

Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, české i slovenské firmy, investori, privátne holdingy, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor. Naše poradenské tímy sa usilujú o vytváranie obojstranne výhodných partnerstiev a budovanie dlhodobých vzťahov.

Viac >>

Legal Notice

Tento dokument obsahuje právne informácie vzťahujúce sa na obsah webovej stránky www.jeneweingroup.com (ďalej len "stránka").

Jenewein Group je prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou s globálnym dosahom poskytujúcou na jednom mieste (one-stop-shop consultancy) komplexné služby strategického líderstva, manažmentu a verejných politík. Súčasťou jej portfólia sú špecializované spoločnosti, cez ktoré sú naše poradenské tímy aktívne v rámci globálnych partnerstiev a networkov (Jenewein Executive, Fipra, CEC a EPPP) a zároveň sú samostatnými a nezávislými právnickými subjektmi. Členské spoločnosti ani združenia nemajú oprávnenie právne ani inak zaväzovať Jenewein Group alebo ostatné z členských subjektov. Rovnako Jenewein Group nie je oprávnená právne alebo inak zaväzovať svoje členské subjekty. Jenewein Group ani žiadny z členských subjektov nezodpovedá za konanie ani opomenutia ostatných členských subjektov.

Informácie obsiahnuté a sprístupnené na tejto stránke sú poskytované Jenewein Group ako vlastníkom tejto stránky a sú určené pre užívateľa na získanie všeobecných informácií týkajúcich sa Jenewein Group alebo jej činnosti. Obsah stránky je predmetom autorského práva a akékoľvek neoprávnené použitie dokumentov, informácií a iných údajov na tejto stránke môže porušiť toto autorské právo alebo iné práva.

Jenewein Group povoľuje použitie dokumentov a informácií, ktoré možno získať z tejto stránky, najmä údaje o spoločnostiach a platformách v jej portfóliu, informácie o ich činnostiach, za dodržania nižšie uvedených podmienok:

 • použitie dokumentov a informácií nie je výslovne zakázané
 • dokument nebude použitý na účel, ktorý je priamo alebo nepriamo komerčný
 • dokumenty a informácie získané z tejto stránky budú použité výlučne na informačné účely pre osobnú potrebu a nebudú nijakým spôsobom kopírované ani ďalej šírené
 • dokumenty a informácie nebudú žiadnym spôsobom upravované
 • dokumenty a každá ich kópia bude obsahovať údaje o nositeľovi autorských práv
 • bude uvedený zdroj, z ktorého boli dokumenty a informácie získané


Upozorňujeme, že použitie dokumentov a informácií z tejto stránky na akýkoľvek iný účel je výslovne zakázané. Vyššie uvedený súhlas na použitie dokumentov a informácií z tejto stránky nie je súhlasom na použitie alebo napodobňovanie grafického usporiadania alebo úpravy stránky ani udelením licencie.

Jenewein Group sa v čo najväčšom rozsahu snaží zabezpečiť, aby informácie obsiahnuté na tejto stránke boli získané zo spoľahlivých a z vierohodných zdrojov. Jenewein Group však nie je zodpovedná za akékoľvek chyby alebo nedostatky ani za výsledok vzniknutý v dôsledku použitia týchto informácií, nakoľko takéto použitie je na vlastnú zodpovednosť. Jenewein Group, ako ani jedna zo spoločností z jej portfólia, nie sú zodpovedné za straty a riziká vyplývajúce z použitia dokumentov a informácií z tejto stránky, ani za akékoľvek následné ujmy, nepriame či náhodné, alebo iné škody akejkoľvek povahy spôsobené v súvislosti s použitím týchto dokumentov a informácií.

Jenewein je registrovaná obchodná značka spoločnosti Jenewein Group, s.r.o.