• Líderské postavenie

  Jenewein Group spoločnosti poskytujú komplexné
  služby v troch hlavných poradenských oblastiach.

  Viac >>
 • Orientácia na klienta

  Jenewein Group spoločnosti spájajú svoje sily na dosiahnutie jedinečných kombinácií pre klientov.

  Viac >>
 • Inovatívne myslenie

  Jenewein Group a jej spoločnosti nepoznajú limity
  a vďaka sieti špičkových odborníkov dokážu vyhovieť akýmkoľvek výzvam.

  Viac >>
 • Globálny dosah

  Jenewein Group spája renomované značky, ktoré sú súčasťou líderských globálnych sietí a medzinárodných organizácií.

  Viac >>

Jenewein Group je prémiovou Strategic Management Consulting spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie.


Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra).

Vlastnú expertnosť umocňujeme cez Business Innovation Network, ktorá využíva synergiu špičkových odborníkov z rôznych odborov.

Legal Notice

Tento dokument obsahuje pr�vne inform�cie vz�ahuj�ce sa na obsah webovej str�nky www.jeneweingroup.com (�alej len �str�nka�).

Jenewein Group je strategick� poradensk� spolo�nos� so zameran�m na Strategic Management Consulting. Je integruj�cou platformou pre p�sobenie poradensk�ch spolo�nost� (Amrop a Fipra) a zdru�en� (EPPP), ktor� s� samostatn�mi a nez�visl�mi pr�vnick�mi subjektmi. �lensk� spolo�nosti ani zdru�enia nemaj� opr�vnenie pr�vne ani inak zav�zova� spolo�nos� Jenewein Group alebo ostatn� z �lensk�ch subjektov. Rovnako spolo�nos� Jenewein Group nie je opr�vnen� pr�vne alebo inak zav�zova� svoje �lensk� subjekty. Jenewein Group ani �iadny z �lensk�ch subjektov nezodpoved� za konanie ani opomenutia ostatn�ch �lensk�ch subjektov.

Inform�cie obsiahnut� a spr�stupnen� na tejto str�nke s� poskytovan� spolo�nos�ou Jenewein Group ako vlastn�kom tejto str�nky a ur�en� pre u��vate�a na z�skanie v�eobecn�ch inform�ci� t�kaj�cich sa spolo�nosti Jenewein Group alebo jej �innosti. Obsah str�nky je predmetom autorsk�ho pr�va a ak�ko�vek neopr�vnen� pou�itie dokumentov, inform�ci� a in�ch �dajov na tejto str�nke m��e poru�i� toto autorsk� pr�vo alebo in� pr�va.

Spolo�nos� Jenewein Group povo�uje pou�itie dokumentov a inform�ci�, ktor� mo�no z�ska� z tejto str�nky, najm� �daje o spolo�nosti a jej �lensk�ch subjektoch, inform�cie o ich �innostiach, za dodr�ania ni��ie uveden�ch podmienok:

 • pouďż˝itie dokumentov a informďż˝ciďż˝ nie je vďż˝slovne zakďż˝zanďż˝
 • dokument nebude pouďż˝itďż˝ na ��el, ktorďż˝ je priamo alebo nepriamo komerďż˝nďż˝
 • dokumenty a informďż˝cie zďż˝skanďż˝ z tejto strďż˝nky budďż˝ pouďż˝itďż˝ vďż˝luďż˝ne na informaďż˝nďż˝ ��ely pre osobnďż˝ potrebu a nebudďż˝ nijakďż˝m spďż˝sobom kopďż˝rovanďż˝ ani ďż˝alej ��renďż˝
 • dokumenty a informďż˝cie nebudďż˝ ďż˝iadnym spďż˝sobom upravovanďż˝
 • dokumenty a kaďż˝dďż˝ ich kďż˝pia bude obsahovaďż˝ ďż˝daje o nositeďż˝ovi autorskďż˝ch prďż˝v
 • bude uvedenďż˝ zdroj, z ktorďż˝ho boli dokumenty a informďż˝cie zďż˝skanďż˝


Upozor�ujeme, �e pou�itie dokumentov a inform�ci� z tejto str�nky na ak�ko�vek in� ��el je v�slovne zak�zan�. Vy��ie uveden� s�hlas na pou�itie dokumentov a inform�ci� z tejto str�nky nie je s�hlasom na pou�itie alebo napodob�ovanie grafick�ho usporiadania alebo �pravy str�nky ani udelen�m liciencie.

Jenewein Group sa v �o najv��om rozsahu sna�� zabezpe�i�, aby inform�cie obsiahnut� na tejto str�nke boli z�skan� zo spo�ahliv�ch a vierohodn�ch zdrojov. Jenewein Group v�ak nie je zodpovedn� za ak�ko�vek chyby alebo nedostatky ani za v�sledok vzniknut� v d�sledku pou�itia t�chto inform�ci�, nako�ko tak�to pou�itie je na vlastn� zodpovednos�. Jenewein Group, ako ani �iaden jej �lensk� subjekt, nie s� zodpovedn� za straty a rizik� vypl�vaj�ce z pou�itia dokumentov a inform�ci� z tejto str�nky, ani za ak�ko�vek n�sledn� ujmy, nepriame �i n�hodn�, alebo in� �kody akejko�vek povahy sp�soben� v s�vislosti s pou�it�m t�chto dokumentov a inform�ci�.

Jenewein je registrovan� obchodn� zna�ka spolo�nosti Jenewein Group, s.r.o.