• Líderské postavenie

  Jenewein Group spoločnosti poskytujú komplexné
  služby v troch hlavných poradenských oblastiach.

  Viac >>
 • Orientácia na klienta

  Jenewein Group spoločnosti spájajú svoje sily na dosiahnutie jedinečných kombinácií pre klientov.

  Viac >>
 • Inovatívne myslenie

  Jenewein Group a jej spoločnosti nepoznajú limity
  a vďaka sieti špičkových odborníkov dokážu vyhovieť akýmkoľvek výzvam.

  Viac >>
 • Globálny dosah

  Jenewein Group spája renomované značky, ktoré sú súčasťou líderských globálnych sietí a medzinárodných organizácií.

  Viac >>

Jenewein Group je prémiovou Strategic Management Consulting spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie.


Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra).

Vlastnú expertnosť umocňujeme cez Business Innovation Network, ktorá využíva synergiu špičkových odborníkov z rôznych odborov.

Legal Notice

Tento dokument obsahuje pr?vne inform?cie vz?ahuj?ce sa na obsah webovej str?nky www.jeneweingroup.com (?alej len ?str?nka?).

Jenewein Group je strategick? poradensk? spolo?nos? so zameran?m na Strategic Management Consulting. Je integruj?cou platformou pre p?sobenie poradensk?ch spolo?nost? (Amrop a Fipra) a zdru?en? (EPPP), ktor? s? samostatn?mi a nez?visl?mi pr?vnick?mi subjektmi. ?lensk? spolo?nosti ani zdru?enia nemaj? opr?vnenie pr?vne ani inak zav?zova? spolo?nos? Jenewein Group alebo ostatn? z ?lensk?ch subjektov. Rovnako spolo?nos? Jenewein Group nie je opr?vnen? pr?vne alebo inak zav?zova? svoje ?lensk? subjekty. Jenewein Group ani ?iadny z ?lensk?ch subjektov nezodpoved? za konanie ani opomenutia ostatn?ch ?lensk?ch subjektov.

Inform?cie obsiahnut? a spr?stupnen? na tejto str?nke s? poskytovan? spolo?nos?ou Jenewein Group ako vlastn?kom tejto str?nky a ur?en? pre u??vate?a na z?skanie v?eobecn?ch inform?ci? t?kaj?cich sa spolo?nosti Jenewein Group alebo jej ?innosti. Obsah str?nky je predmetom autorsk?ho pr?va a ak?ko?vek neopr?vnen? pou?itie dokumentov, inform?ci? a in?ch ?dajov na tejto str?nke m??e poru?i? toto autorsk? pr?vo alebo in? pr?va.

Spolo?nos? Jenewein Group povo?uje pou?itie dokumentov a inform?ci?, ktor? mo?no z?ska? z tejto str?nky, najm? ?daje o spolo?nosti a jej ?lensk?ch subjektoch, inform?cie o ich ?innostiach, za dodr?ania ni??ie uveden?ch podmienok:

 • pou?itie dokumentov a inform?ci? nie je v?slovne zak?zan?
 • dokument nebude pou?it? na ??el, ktor? je priamo alebo nepriamo komer?n?
 • dokumenty a inform?cie z?skan? z tejto str?nky bud? pou?it? v?lu?ne na informa?n? ??ely pre osobn? potrebu a nebud? nijak?m sp?sobom kop?rovan? ani ?alej ??ren?
 • dokumenty a inform?cie nebud? ?iadnym sp?sobom upravovan?
 • dokumenty a ka?d? ich k?pia bude obsahova? ?daje o nosite?ovi autorsk?ch pr?v
 • bude uveden? zdroj, z ktor?ho boli dokumenty a inform?cie z?skan?


Upozor?ujeme, ?e pou?itie dokumentov a inform?ci? z tejto str?nky na ak?ko?vek in? ??el je v?slovne zak?zan?. Vy??ie uveden? s?hlas na pou?itie dokumentov a inform?ci? z tejto str?nky nie je s?hlasom na pou?itie alebo napodob?ovanie grafick?ho usporiadania alebo ?pravy str?nky ani udelen?m liciencie.

Jenewein Group sa v ?o najv??om rozsahu sna?? zabezpe?i?, aby inform?cie obsiahnut? na tejto str?nke boli z?skan? zo spo?ahliv?ch a vierohodn?ch zdrojov. Jenewein Group v?ak nie je zodpovedn? za ak?ko?vek chyby alebo nedostatky ani za v?sledok vzniknut? v d?sledku pou?itia t?chto inform?ci?, nako?ko tak?to pou?itie je na vlastn? zodpovednos?. Jenewein Group, ako ani ?iaden jej ?lensk? subjekt, nie s? zodpovedn? za straty a rizik? vypl?vaj?ce z pou?itia dokumentov a inform?ci? z tejto str?nky, ani za ak?ko?vek n?sledn? ujmy, nepriame ?i n?hodn?, alebo in? ?kody akejko?vek povahy sp?soben? v s?vislosti s pou?it?m t?chto dokumentov a inform?ci?.

Jenewein je registrovan? obchodn? zna?ka spolo?nosti Jenewein Group, s.r.o.