• Since our foundation in 1990, we have been providing complex strategic one-stop shop services.

  Read more >>
 • We rely on partners and a senior team as well as personal involvement of our founders with their own successful experience.

  Read more >>
 • As part of our individual approach, we implement customized and often exceptional solutions.

  Read more >>
 • Thanks to the global reach, our presence goes beyond the Czech and Slovak borders.

  Read more >>


Case studies | Surveys | Analyses
Publications | Articles | Interviews
Blogs | Strategies | Concepts | Projects

Sme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou so silnou väzbou na Rakúsko. V rozpätí viac ako 30 rokov sme sa rozrástli na jeden z najznámejších a najčastejšie odporúčaných stredoeurópskych butikov s globálnym dosahom poskytujúcich na jednom mieste (one-stop-shop consultancy) komplexné služby strategického líderstva, manažmentu a verejných politík.

Naše poradenské tímy sú aktívne v rámci globálnych partnerstiev a networkov, vďaka čomu dokážeme držať prst na pulze najnovšieho vývoja a v kombinácii s inovatívnymi prístupmi ponúknuť osvedčené riešenia v stredoeurópskom regióne i mimo neho.

Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, české i slovenské firmy, investori, privátne holdingy, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor. Naše poradenské tímy sa usilujú o vytváranie obojstranne výhodných partnerstiev a budovanie dlhodobých vzťahov.

Viac >>

Kronika

1990 • Dr. Jean-François Jenewein položil základy medzinárodnej poradenskej spoločnosti Management Consulting Jenewein s kanceláriami v Prahe a Bratislave
 • Martin Krekáč sa stal vedúcim konzultantom a jedným z dvoch štatutárnych reprezentantov pre Československo

1993

 • Martin Krekáč sa stal spolumajiteľom spoločnosti a jedným z dvoch managing partnerov
 • zakladajúci člen Slovenskej asociácie pre poradenstvo v riadení (SAPR)

1998

1999

 • vytvorenie špecializovanej Executive Search & Leadership Consulting spoločnosti, ktorá sa stala súčasťou globálneho The Amrop Partnership (1999 – 2022)
 • získanie ocenenia Zlatý Biatec za podnikateľské aktivity, ekonomické výsledky a celkový prínos pre ekonomiku Slovenskej republiky

2000

 • získanie ocenenia Slovak Gold za nadštandardnú kvalitu poskytovaných služieb

2001 • vytvorenie poradenskej skupiny Amrop Jenewein Group pôsobiacej v oblasti ľudského kapitálu a európskych záležitostí (11. 1. v roku 11. výročia)
 • Martin Krekáč sa stal jedným z dvoch chairmanov poradenskej skupiny zodpovedným za strategický rozvoj vzťahov pre poskytovanie služieb vo verejnom sektore a v štátom regulovaných hospodárskych odvetviach
 • člen Podnikateľskej aliancie Slovenska

2004

 • otvorenie EÚ kancelárie v Bruseli
 • Patrik Zoltvány sa stal partnerom a vedúcim EÚ kancelárie v Bruseli
 • Martin Krekáč sa stal prezidentom a predsedom Správnej rady EPPP – European Public Policy Partnership

2005 • zorganizovanie The 2005 CEE Executive Search Forum pri príležitosti 15. výročia Executive Search poradenstva na Slovensku
 • Martin Krekáč sa stal prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska (2005 – 2013)
 • Martin Krekáč sa stal členom pracovnej skupiny v rámci programu Minerva – Lisabonská stratégia pre Slovensko do roku 2010
 • Patrik Zoltvány sa stal členom Správnej rady EPPP – European Public Policy Partnership
 • získanie Amrop ocenenia The Chairman's Award
 • získanie medzinárodného certifikátu manažérstva kvality podľa holandskej akreditácie

2006

 • Martin Krekáč a Patrik Zoltvány sa stali členmi – radcami Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli (2006 – 2010)
 • Martin Krekáč sa stal predsedom Národnej tematickej siete (NTS) na podporu adaptability podnikov a zamestnancov voči štrukturálnym zmenám, členom Rady pre reformu vysokých škôl, členom komisie na posúdenie návrhu edukačného balíka v rámci projektu Internet pre všetkých a členom Rady pre program Ľudský potenciál a popularizácia vedy pôsobiacej v rámci Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)
 • Martin Krekáč sa stal členom komisií Výboru NR SR pre hospodársku politiku, členom pracovnej skupiny pre inovácie pri Ministerstve hospodárstva SR a členom expertnej skupiny pre regionálnu politiku pri Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR

2007 • transformácia Amrop Jenewein Group na Jenewein Group – poradenskú skupinu poskytujúcu na jednom mieste úzke prepojenie komplexných služieb strategického líderstva, manažmentu a verejných politík
 • založenie špecializovanej Public Affairs & Government Relations spoločnosti, ktorá sa stala súčasťou Fipra Network
 • Patrik Zoltvány sa stal jej spolumajiteľom a senior partnerom
 • Martin Krekáč sa stal predsedom odbornej poroty súťaže Žena roka
 • Martin Krekáč a Patrik Zoltvány sa stali členmi expertnej skupiny pre tvorbu vzdelávacieho programu Odborná príprava záujemcov o prácu vo verejnej správe
 • vznik interného Business Innovation Practice (BIP) zameraného na inováciu poradenských produktov a vlastných procesov

2008

 • Martin Krekáč sa stal členom pracovnej skupiny pre Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia podnikania v SR (2007 – 2012)
 • vytvorenie Business Innovation Network (BIN), inovatívnej platformy poskytujúcej komplexné a efektívne riešenia

2009

2010

 • založenie špecializovanej Public Affairs spoločnosti, ktorá sa stala súčasťou CEC Group
 • Martin Krekáč sa stal členom Komisie pre podnikateľské prostredie Výboru NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, členom Komisie pre Stratégiu EÚ 2020 Výboru NR SR pre európske záležitosti a členom pracovnej skupiny pre novelizáciu zákona o investičnej pomoci pri Ministerstve hospodárstva SR
 • získanie Fipra ocenenia Unit of the Year za mimoriadny prínos

2011

 • Martin Krekáč sa stal členom pracovnej skupiny pre inováciu Stratégie celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Martin Krekáč sa stal členom Správnej rady Žilinskej univerzity (2011 – 2016)
 • Martin Krekáč sa stal členom predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku

2013

 • Martin Krekáč sa stal členom Komisie pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch a členom Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti

2014

2015

2016

 • získanie Pečate spoľahlivosti a ocenenia „spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“
 • Martin Krekáč sa stal členom výberovej komisie pre súťaž Podnikateľka Slovenska 2015
 • nadviazanie partnerstva s Alianciou pre mladých
 • Martin Krekáč sa stal členom Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu MSP a živnostníkov Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti
 • získanie Pečate finančnej stability a ocenenia „finančne stabilný podnik v segmente malých a stredných podnikov“

2017

2018

2019

 • Tomáš Bereta sa stal partnerom
 • FIPRA v rebríčku TOP EU Public Affairs Consultancies 2019 (Best in Brussels)

2020

2021

2022

2023