• Líderské postavenie

  Od založenia v roku 1990 poskytujeme komplexné strategické služby na jednom mieste (one-stop shop).

  Viac >>
 • Tradícia a skúsenosť

  Opierame sa o partnerov a seniorný tím a priame zapojenie zakladateľov s vlastnou úspešnou skúsenosťou.

  Viac >>
 • Prinášame inovácie

  V rámci nášho individuálneho prístupu realizujeme na mieru šité a často nevšedné riešenia.

  Viac >>
 • Medzinárodné riešenia

  Vďaka medzinárodnému networku naše pôsobenie presahuje české a slovenské hranice.

  Viac >>
Sme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou, ktorá sa v rozpätí viac ako 30 rokov rozrástla na jednu z najznámejších a najčastejšie odporúčaných spoločností poskytujúcich na jednom mieste komplexné služby strategického líderstva, manažmentu a verejných záležitostí.

Prostredníctvom našich kancelárií v Prahe a Bratislave a medzinárodného networku dokážeme držať prst na pulze najnovšieho vývoja a v kombinácii s inovatívnymi prístupmi ponúknuť osvedčené riešenia v stredoeurópskom regióne i mimo neho.

Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, české i slovenské firmy, investori, privátne holdingy, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor. Náš tím partnerov a seniorných konzultantov sa usiluje o vytváranie obojstranne výhodných partnerstiev a budovanie dlhodobých vzťahov.

Spoločenská zodpovednosť

Pre spoločnosti Jenewein Group, Amrop a Fipra je najdôležitejším faktorom na ceste k úspechu a spokojnosti klientov záväzok k zodpovednosti v podnikaní (Responsible Business). Naša činnosť, jednoducho všetko, čo robíme, nekompromisne vychádza z pevného základu - najvyšších profesijných a etických princípov.

Súčasne sa však snažíme nezabúdať na spoločnosť a prostredie okolo nás. Pevnou súčasťou politiky Jenewein Group rovnako ako aj spoločností Amrop a Fipra sa preto stala spoločenská zodpovednosť a firemná filantropia (Corporate Social Responsibility). Angažovanosti a nezištnej podpore potrebných oblastí ako najvyššej forme zodpovedného správania podriaďujeme nielen každodennú činnosť, ale aj celkovú stratégiu rozvoja. V samostatnej línii úzko prepojenej s ostatným cieľmi sme si predsavzali ísť vysoko nad rámec bežných zvyklostí. Nechceme ťažiť z existujúcich zdrojov a potenciálu, ale na základe hlbokého presvedčenia máme chuť tvoriť a prispievať k tvorbe hodnôt, ktorých rozvoj sa stane základom pre inšpiráciu budúcich generácií, lepšieho spoločenského prostredia a kvality života všetkých občanov.


ZÁKLADNÉ PILIERE CSR

Zodpovednosť k morálke a etike. Pracujeme prevažne s ľuďmi, a preto sú najvyššie morálne a etické princípy základným predpokladom nášho profesionálneho prístupu ku klientom a kandidátom i verejno-prospešných aktivít.

Zodpovednosť k spoločnosti. Stojí za všetkým, čo robíme, za každou službou a každou inováciou, pretože sa snažíme vytvárať hodnoty, ktoré prispievajú k budovaniu vzdelanej, modernej a ohľaduplnej spoločnosti, v ktorej chceme pracovať a žiť - vychovávať deti a starať sa o rodiny.

Zodpovednosť k tým, čo potrebujú pomoc. Myslíme si, že sme dostatočne silní na to, aby sme mohli pomáhať slabším, predovšetkým tým, ktorí nemajú také možnosti ako my.

Zodpovednosť k životnému prostrediu. Dávame pozor na všetko, napríklad aj na to, aké tonery a papier používame a či naši dodávatelia spĺňajú najprísnejšie normy. V našich výstupoch poukazujeme na dôležitosť ochrany životného prostredia a tieto témy neustále staviame do centra pozornosti.

Zodpovednosť k budúcnosti. Od začiatku pôsobenia na trhu pomáhame talentom. Snažíme sa im otvoriť oči, rozviazať ruky a otvoriť dvere k objaveniu a využitiu vlastného potenciálu. Viac ako tri desiatky rokov participujeme na rozvoji mladých ľudí a talentov a budovaní znalostnej spoločnosti.

V súlade s hlavným podnikateľským zameraním sa spoločnosti Jenewein Group, Amrop a Fipra v rámci spoločenskej zodpovednosti a firemnej filantropie dosiaľ venovali v prvom rade prehlbovaniu, šíreniu a presadzovaniu myšlienok kladúcich dôraz na rozvoj spoločnosti na báze znalostnej ekonomiky prostredníctvom ľudského kapitálu. Súčasné verejno-prospešné aktivity zahŕňajú dlhodobé partnerstvá, priamu a odbornú podporu inovatívnych projektov a poskytnutie zázemia vo viacerých oblastiach (znalostná spoločnosť, dobrá správa spoločnosti, inovácie, podpora detí, mladých talentov, absolventov vysokých škôl a rodiny, rovnosť príležitostí a pod.).

Viac informácií o konkrétnych partnerstvách...