• Since our foundation in 1990, we have been providing complex strategic one-stop shop services.

  Read more >>
 • We rely on partners and a senior team as well as personal involvement of our founders with their own successful experience.

  Read more >>
 • As part of our individual approach, we implement customized and often exceptional solutions.

  Read more >>
 • Thanks to the global reach, our presence goes beyond the Czech and Slovak borders.

  Read more >>


Case studies | Surveys | Analyses
Publications | Articles | Interviews
Blogs | Strategies | Concepts | Projects

Sme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou so silnou väzbou na Rakúsko. V rozpätí viac ako 30 rokov sme sa rozrástli na jeden z najznámejších a najčastejšie odporúčaných stredoeurópskych butikov s globálnym dosahom poskytujúcich na jednom mieste (one-stop-shop consultancy) komplexné služby strategického líderstva, manažmentu a verejných politík.

Naše poradenské tímy sú aktívne v rámci globálnych partnerstiev a networkov, vďaka čomu dokážeme držať prst na pulze najnovšieho vývoja a v kombinácii s inovatívnymi prístupmi ponúknuť osvedčené riešenia v stredoeurópskom regióne i mimo neho.

Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, české i slovenské firmy, investori, privátne holdingy, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor. Naše poradenské tímy sa usilujú o vytváranie obojstranne výhodných partnerstiev a budovanie dlhodobých vzťahov.

Viac >>

Spoločenská zodpovednosť

Pre skupinu Jenewein Group je najdôležitejším faktorom na ceste k úspechu a spokojnosti klientov záväzok k zodpovednosti v podnikaní (Responsible Business). Naša činnosť, jednoducho všetko, čo robíme, nekompromisne vychádza z pevného základu – najvyšších profesijných a etických princípov.

Súčasne sa však snažíme nezabúdať na spoločnosť a prostredie okolo nás. Pevnou súčasťou našej politiky sa preto stala spoločenská zodpovednosť a firemná filantropia (Corporate Social Responsibility). Angažovanosti a nezištnej podpore potrebných oblastí ako najvyššej forme zodpovedného správania podriaďujeme nielen každodennú činnosť, ale aj celkovú stratégiu rozvoja. V samostatnej línii úzko prepojenej s ostatným cieľmi sme si predsavzali ísť vysoko nad rámec bežných zvyklostí. Nechceme ťažiť z existujúcich zdrojov a potenciálu, ale na základe hlbokého presvedčenia máme chuť tvoriť a prispievať k tvorbe hodnôt, ktorých rozvoj sa stane základom pre inšpiráciu budúcich generácií, lepšieho spoločenského prostredia a kvality života všetkých občanov.


ZÁKLADNÉ PILIERE CSR

Zodpovednosť k morálke a etike. Pracujeme prevažne s ľuďmi, a preto sú najvyššie morálne a etické princípy základným predpokladom nášho profesionálneho prístupu ku klientom a kandidátom i verejno-prospešných aktivít.

Zodpovednosť k spoločnosti. Stojí za všetkým, čo robíme, za každou službou a každou inováciou, pretože sa snažíme vytvárať hodnoty, ktoré prispievajú k budovaniu vzdelanej, modernej a ohľaduplnej spoločnosti, v ktorej chceme pracovať a žiť – vychovávať deti a starať sa o rodiny.

Zodpovednosť k tým, čo potrebujú pomoc. Myslíme si, že sme dostatočne silní na to, aby sme mohli pomáhať slabším, predovšetkým tým, ktorí nemajú také možnosti ako my.

Zodpovednosť k životnému prostrediu. Dávame pozor na všetko, napríklad aj na to, aké tonery a papier používame a či naši dodávatelia spĺňajú najprísnejšie normy. V našich výstupoch poukazujeme na dôležitosť ochrany životného prostredia a tieto témy neustále staviame do centra pozornosti.

Zodpovednosť k budúcnosti. Od začiatku pôsobenia na trhu pomáhame talentom. Snažíme sa im otvoriť oči, rozviazať ruky a otvoriť dvere k objaveniu a využitiu vlastného potenciálu. Viac ako tri desiatky rokov participujeme na rozvoji mladých ľudí a talentov a budovaní znalostnej spoločnosti.

V súlade s hlavným podnikateľským zameraním sme sa v rámci spoločenskej zodpovednosti a firemnej filantropie dosiaľ venovali v prvom rade prehlbovaniu, šíreniu a presadzovaniu myšlienok kladúcich dôraz na rozvoj spoločnosti na báze znalostnej ekonomiky prostredníctvom ľudského kapitálu. Súčasné verejno-prospešné aktivity zahŕňajú dlhodobé partnerstvá, priamu a odbornú podporu inovatívnych projektov a poskytnutie zázemia vo viacerých oblastiach (znalostná spoločnosť, dobrá správa spoločnosti, inovácie, podpora detí, mladých talentov, absolventov vysokých škôl a rodiny, rovnosť príležitostí a pod.).

Viac informácií o konkrétnych partnerstvách...