• Líderské postavenie

  Jenewein Group spoločnosti poskytujú komplexné
  služby v troch hlavných poradenských oblastiach.

  Viac >>
 • Orientácia na klienta

  Jenewein Group spoločnosti spájajú svoje sily na dosiahnutie jedinečných kombinácií pre klientov.

  Viac >>
 • Inovatívne myslenie

  Jenewein Group a jej spoločnosti nepoznajú limity
  a vďaka sieti špičkových odborníkov dokážu vyhovieť akýmkoľvek výzvam.

  Viac >>
 • Globálny dosah

  Jenewein Group spája renomované značky, ktoré sú súčasťou líderských globálnych sietí a medzinárodných organizácií.

  Viac >>

Jenewein Group je prémiovou Strategic Management Consulting spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie.


Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra).

Vlastnú expertnosť umocňujeme cez Business Innovation Network, ktorá využíva synergiu špičkových odborníkov z rôznych odborov.

Spoločenská zodpovednosť

Pre spoločnosti Jenewein Group, Amrop a Fipra je najdôležitejším faktorom na ceste k úspechu a spokojnosti klientov záväzok k zodpovednosti v podnikaní (Responsible Business). Naša činnosť, jednoducho všetko, čo robíme, nekompromisne vychádza z pevného základu - najvyšších profesijných a etických princípov.

Súčasne sa však snažíme nezabúdať na spoločnosť a prostredie okolo nás. Pevnou súčasťou politiky Jenewein Group rovnako ako aj spoločností Amrop a Fipra sa preto stala spoločenská zodpovednosť a firemná filantropia (Corporate Social Responsibility). Angažovanosti a nezištnej podpore potrebných oblastí ako najvyššej forme zodpovedného správania podriaďujeme nielen každodennú činnosť, ale aj celkovú stratégiu rozvoja. V samostatnej línii úzko prepojenej s ostatným cieľmi sme si predsavzali ísť vysoko nad rámec bežných zvyklostí. Nechceme ťažiť z existujúcich zdrojov a potenciálu, ale na základe hlbokého presvedčenia máme chuť tvoriť a prispievať k tvorbe hodnôt, ktorých rozvoj sa stane základom pre inšpiráciu budúcich generácií, lepšieho spoločenského prostredia a kvality života všetkých občanov.


ZÁKLADNÉ PILIERE CSR

Zodpovednosť k morálke a etike. Pracujeme prevažne s ľuďmi, a preto sú najvyššie morálne a etické princípy základným predpokladom nášho profesionálneho prístupu ku klientom a kandidátom i verejno-prospešných aktivít.

Zodpovednosť k spoločnosti. Stojí za všetkým, čo robíme, za každou službou a každou inováciou, pretože sa snažíme vytvárať hodnoty, ktoré prispievajú k budovaniu vzdelanej, modernej a ohľaduplnej spoločnosti, v ktorej chceme pracovať a žiť - vychovávať deti a starať sa o rodiny.

Zodpovednosť k tým, čo potrebujú pomoc. Myslíme si, že sme dostatočne silní na to, aby sme mohli pomáhať slabším, predovšetkým tým, ktorí nemajú také možnosti ako my.

Zodpovednosť k životnému prostrediu. Dávame pozor na všetko, napríklad aj na to, aké tonery a papier používame a či naši dodávatelia spĺňajú najprísnejšie normy. V našich výstupoch poukazujeme na dôležitosť ochrany životného prostredia a tieto témy neustále staviame do centra pozornosti.

Zodpovednosť k budúcnosti. Od začiatku pôsobenia na trhu pomáhame talentom. Snažíme sa im otvoriť oči, rozviazať ruky a otvoriť dvere k objaveniu a využitiu vlastného potenciálu. Takmer dve desiatky rokov participujeme na rozvoji mladých ľudí a talentov a budovaní znalostnej spoločnosti.

V súlade s hlavným podnikateľským zameraním sa spoločnosti Jenewein Group, Amrop a Fipra v rámci spoločenskej zodpovednosti a firemnej filantropie dosiaľ venovali v prvom rade prehlbovaniu, šíreniu a presadzovaniu myšlienok kladúcich dôraz na rozvoj spoločnosti na báze znalostnej ekonomiky prostredníctvom ľudského kapitálu. Súčasné verejno-prospešné aktivity zahŕňajú dlhodobé partnerstvá, priamu a odbornú podporu inovatívnych projektov a poskytnutie zázemia vo viacerých oblastiach (znalostná spoločnosť, dobrá správa spoločnosti, inovácie, podpora detí, mladých talentov, absolventov vysokých škôl a rodiny, rovnosť príležitostí a pod.).

Viac informácií o konkrétnych partnerstvách...